عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

همسویی   

2-3-1- تعریف همسویی

مانند بسیاری از حوزه های تحقیقات فناوری اطلاعات ، در همسویی ، تعیین اینکه همسویی چیست؟چرا لازم می باشد؟ شرکت ها چطور ممکن می باشد به فرایند همسو شدن بپردازند؟ و همسویی چگونه بایستی به بهترین  نحو مورد مطالعه قرار گیرد؟ لازم می باشد.

به مفهوم همسویی با نام های بسیاری تصریح شده می باشد ، همسان سازی (پورتر ،1996،12) ،        یکپارچه سازی (وبل، برودبنت ،1998،15)، پل (سبیورا ،1997،144) ، هارمونی (لوفتمن و دیگران ،1996،97) ، هم جوشی (سمکزنی ،2001،11)و پیوند(و نکارتمن ،1989،23) نمونه هایی از این نامگذاری هستند که در تمام موارد ، به ارتباط بین استراتژی های کسب و کار و فناوری اطلاعات تصریح دارند. همسویی یک جزء جدا از استراتژی بوده و میزانی که استراتژی فناوری اطلاعات از استراتژی  کسب و کار طرفداری می کند را نشان می دهد. (اویسون و دیگران ،2004،111) .

بر اساس استدلال ونکاترامن و هندرسون ، دامنه همسویی بایستی حداقل شامل چهارناحیه استراتژیک که هر یک المان های مخصوص به خود را داراست ، باشد(هندرسون ،ونکاترامن 1993؛لوفتمن و دیگران ،1993):

 • استراتژی کسب و کار .
 • ساختار سازمانی .
 • استراتژی فناوری اطلاعات .
 • زیرساخت فناوری اطلاعات .

در نهایت بایستی یاداوری نمود که به گونه کلی همسویی بر دو مطلب زیر تاکید دارد (لوفتمن، 2000،38)

 • انجام کار درست (کارکرد)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • مطالعه وضعیت استراتژی های کسب و کار سازمان
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • مطالعه وضعیت زیر ساخت های سازمان
 • مطالعه استراتژی های فناوری اطلاعات سازمان
 • مطالعه وضعیت زیر ساخت های فناوری اطلاعات
 • مطالعه تناسب میان استراتژی های کسب و کار با زیر ساخت های سازمان
 • مطالعه تناسب میان استراتژی های فناوری اطلاعات با زیر ساخت های فناوری اطلاعات
 • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات
 • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی استان سمنان  با فرمت ورد