عنوان کامل پایان نامه :

 رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی  بر اساس عملکرد با بهره گیری از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی استان کرمان

قسمتی از متن پایان نامه :

جنبه جدید بودن و نوآوری طرح در چیست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در مطالعات مختلف در مورد تاثیر سیستم های اطلاعات بازاریابی ، تاثیر آن بر روی عوامل مختلف (عواملی که نشانگر عملکردبودند) مطالعه شده می باشد.اما نتایج محققان در کشور های مختلف متفاوت می باشد  دو عامل بهره وری و رشد فروش به گونه مستقیم در ارتباط باتاثیر سیستم اطلاعات بازاریابی بهره گیری شده می باشد اما عامل ظرفیت )نرخ کاربرد( به عنوان شاخص عملکرد در مطالعات گذشته پیدا نمود نشد.همچنین علی رغم اهمیت سیستم اطلاعات بازاریابی و شیوه کسب اطلاعات بازاریابی مطالعاتی در این زمینه در مراجع علمی پیدا نمود نشد.پس می توان جنبه جدید بودن پژوهش را به صورت زیر دسته بندی نمود.

  1. مطالعه تاثیر شیوه کسب اطلاعات اطلاعات بازاریابی بر عملکرد برای اولین بار در کشور و در استان کرمان
  2. مطالعه تاثیر شیوه کسب اطلاعات بازاریابی بر عامل ظرفیت به عنوان شاخص عملکرد برای اولین بار در سطح بین المللی
  3. انتخاب شیوه بهینه کسب اطلاعات بازاریابی برای سیستم اطلاعات بازاریابی با بهره گیری از تکنیک AHP برای اولین بار در ایران

با در نظر داشتن موارد ذکر گردیده این پژوهش با رویکردی کاربردی و علمی می تواند نتایج ارزشمندی را به همراه داشته باشد.

 

 

 

 

 

1-10روش پژوهش:

این پژوهش با دیدگاهی جامع به مطالعه شیوه مناسب کسب اطلاعات بازاربر اساس تاثیر بر روی عملکرد پرداخته می باشد  و بر آن بوده تا با تعریف مساله ای کاربردی و مورد نیاز صنعت نتایج سود مندی را برای شناسایی ساختار مناسب سیستم اطلاعات بازاریابی ، ارتقا بهره وری،فروش ، ایجاد ثروت وافزایش رفاه جامعه ارائه نماید

بصورت پیمایشی،از نظر ماهیت توصیفی و از نظر هدف کاربردی بوده و اطلاعات  مورد بهره گیری مربوط به داده های شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان در سال 1388 می باشد.

از انجا که انتخاب روش پژوهش بستگی به اهداف، ماهیت و موضوع پژوهش و نیز امکانات اجرایی آن دارد، همچنین از انجا که در این پژوهش از مطالعه اسناد، مدارک، مقالات، پایان نامه ها، کتاب های مختلف بهره گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این پژوهش با در نظر داشتن اهمیت کسب اطلاعات بازاریابی به سوالات زیر پاسخ داده می گردد:

  • آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر بهره وری واحد های مستقر در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟
  • آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر عامل ظرفیت واحد های مستقر در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟
  • آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر رشد فروش واحد های مستقر در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟
  • رتبه بندی روش های کسب اطلاعات بازاریابی در شهرک های صنعتی استان کرمان بر اساس بهره وری ، عامل ظرفیت و رشد فروش چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی  بر اساس عملکرد با بهره گیری از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی استان کرمان  با فرمت ورد