عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

) تاریخچه فرسودگی شغلی

مساله فرسودگی شغلی را نخستین بار فریدنبرگر[1](1974) تعریف نمود و پس از آن بسیاری از نویسندگان آن را به دقّت مورد مطالعه قرار دادند(رشیدی ،تیموری نصب و احرامی،1388: 49). تا سال 1980 فرسودگی شغلی منحصراً درآمریکا مطالعه می­گردید اما کم کم توجه کشورهای دیگر به خصوص کشورهای انگلیسی زبان مثل کانادا و انگلیس نیز به این پدیده جلب گردید. سپس مقالات و کتاب­ها به زبان­های دیگر ترجمه گردید و در نیمه دوم سال 1980 ابزارهای پژوهش به ویژه پرسشنامه ” مزلاچ ” به زبان­های فرانسوی، آلمانی، هندی، ایتالیایی، سوئدی، اسپانیایی و عربی ترجمه گردید و مطالعات بین فرهنگی آغاز شده می باشد به گونه کلی مطالعات فرسودگی شغلی به دو مرحله قابل تقسیم­بندی هستند؛ در مرحله نخست فرسودگی شغلی به عنوان یک مشکل اجتماعی مطرح و از طریق مشاهدات میدانی مفهوم سازی گردید که در این مرحله بیشترین تأکید بر توصیف­های بالینی فرسودگی شغلی بود و مرحله دوّم مطالعات فرسودگی شغلی نیز شامل پژوهش­های تجربی و نظامند، به ویژه ارزیابی این پدیده در جوامع آماری مختلف بود. در واقع پس از این دو مرحله بود که. نظریه­ها رشد یافته و مفهوم فرسودگی شغلی توسعه پیدا نمود(امیری و همکاران،1390: 41و42).

مزلاچ و جکسون[2]  از پیشگامان پژوهش و مطالعه در زمینه فرسودگی شغلی هستند. به گونه­ای که می­توان ظهور و رشد این مفهوم را مدیون زحمات فریدنبرگر،مزلاچ و پانیز دانست. مزلاچ و جکسون فرسودگی شغلی را نشانگانی متشکل از سه بعد خستگی عاطفی­ ، مسخ شخصیت  و کاهش عملکرد فردی  می­دانند که در نتیجه عوامل فشارزای محیطی به وجود می­آید(فهیم نیا،موسی خانی و آذرگون،1390: 18). مطابق مدل مزلاچ)1982  فرآیند فرسودگی شغلی با تحلیل عاطفی شروع می­گردد. تحلیل عاطفی پاسخی به استرس­های مزمن مرتبط با شغل)گرانباری تأثیر و تنش شغلی(می باشد که منجر به کاهش توانمندی­های عاطفی و روانی فرد شده­اند. به عنوان یک راهبرد مقابله­ای در برابر استرس، شخص به صورت شناختی و هیجانی از شغل خود و دیگران فاصله می­گیرد)مسخ شخصیت. (بعد از وقوع مسخ شخصیت، شخص به ناهماهنگی بین جایگاه جاری و انتظارات اولیه خود در خصوص عملکرد شغلی­اش پی می­برد که منجر به احساس نابسندگی، خود­ارزشیابی و کارآیی پایین می­گردد)کاهش دستاورد شخصی(.

به عقیده گولم بیوسکی و مانزن ریدر[3] ( 1980 ) فرآیند فرسودگی شغلی زمانی آغاز می­گردد که گسلش شغلی[4] که در بعضی مشاغل(مانند مراقبت های بهداشتی و خدمات اجتماعی)اجتناب ناپذیر می باشد، باعث ایجاد احساس مسخ شخصیت می­گردد. مسخ شخصیت با عملکرد شغلی تداخل ایجاد کرده و خودارزشیابی شخص از عملکردش را تحت تأثیر قرار می­دهد و در نهایت کاهش دستاورد شخصی سبب شکل­گیری احساس تحلیل عاطفی در شخص می­گردد(فقیهی، موسوی پور،دره و دوستی،1390: 76).

از دیدگاه لوید ولسلی (2008) فرسودگی شغلی زمانی رخ می­دهد که کار انجام شده پس از مدت کوتاهی برای فرد نامفهوم جلوه کند همچنین می­تواند نتیجه اضطراب ، یا گوناگونی در کارهای مربوط به فرد و یا نتیجه عوامل فردی باشد، شکل 2-7 طریقه رویدادهایی را که اغلب منجر به فرسودگی تخصصی شغلی می­گردد نشان می­دهد(پرداختچی و همکاران،1388: 27).

[1] .Freadenberger

[2] . Maslach & Jackson

[3] . Golembiewski &Munzenrider

[4] . Functional Detachment

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

مطالعه تأثیر دو عامل عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی

اهداف فرعی پژوهش

1- تعیین تأثیر هر یک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت­های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

2-تعیین تأثیر هر یک از ابعاد فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت­های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

3-اولویت­بندی هر یک از ابعاد عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس  با فرمت ورد