عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه های پژوهش

 • استراتژی های کسب و کار در سازمان به درستی تعریف شده.
 • زیرساخت های سازمانی در سازمان به درستی تعریف شده.
 • استراتژی های فناوری اطلاعات در سازمان به درستی تعریف شده.
 • زیر ساخت های فناوری اطلاعات در سازمان به درستی تعریف شده.
 • بین استراتژی های کسب و کار و زیر ساخت های سازمان تناسب هست.
 • بین استراتژی های فناوری اطلاعات و زیر ساخت های فناوری اطلاعات تناسب هست.
 • استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات یکپارچه هستند.
 • زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات یکپارچه هستند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • مطالعه وضعیت استراتژی های کسب و کار سازمان
 • مطالعه وضعیت زیر ساخت های سازمان
 • مطالعه استراتژی های فناوری اطلاعات سازمان
 • مطالعه وضعیت زیر ساخت های فناوری اطلاعات
 • مطالعه تناسب میان استراتژی های کسب و کار با زیر ساخت های سازمان
 • مطالعه تناسب میان استراتژی های فناوری اطلاعات با زیر ساخت های فناوری اطلاعات
 • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات
 • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی استان سمنان  با فرمت ورد