عنوان کامل پایان نامه :

 رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی  بر اساس عملکرد با بهره گیری از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی استان کرمان

قسمتی از متن پایان نامه :

عملکرد سازمانی

متغیر وابسته در این پژوهش عملکرد سازمانی می باشد. عملکرد سازمانی یکی ازمهم ترین سازه های مورد بحث در پژوهشهای مدیریتی می باشد و بدون شک  مهمترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می آید.  اما به طورکلی در خصوص این که متغیرها و شاخصهای عملکرد سازمانی کدامند، هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحب نظران وجود ندارد.

در ادبیات بازاریابی پژوهشگران با در نظر داشتن شرایط پژوهش از معیارهای مختلف و متفاوتی برای سنجش عملکرد بهره گیری نمود ه اند.  در حوزه مالی ارتقای شاخص های سودآوری و بازده، در بازاریابی ارتقای رضایت مشتری و در حوزه مدیریت عملیات، بهره وری و کاهش هزینه عملیات و فاکتور ظرفیت، عمده اهدافی می باشد که در کلیه مطالعات مدیریتی دنبال می گردد.

عملکرد نشان دهنده اندازه بهره وری فعالیت ها و برنامه های سازمان می باشد. مقصود از بهره وری، اندازه  ارزیابی عملکرد دستیابی به اهداف و برنامه ها به صورت کارا و مصرف بهینه منابع می باشد. به گونه کلی سیستم ارزیابی عملکرد را می توان فرایند نظام مند سنجش و اندازه گیری و مقایسه اندازه و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب دانست؛ در واقع،مقایسه ای می باشد بین آ نچه که هست و آ نچه که مطلوب می باشد(رابرت سایمونز،1385)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چارچوب نظری بنیانی می باشد که تمامی پژوهش بر آن استوار می باشد. در خصوص چیستی عملکرد، توجه های متفاوتی هست کین [1] معتقد می باشد که عملکرد چیزی می باشد که فرد به جا می گذارد و جدای از هدف می باشد. برنادین [2] عملکرد را به عنوان نتایج کار تعریف نموده می باشد اما عملکرد شرکت اندازه موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمت های مختلف بازار می باشد در واقع عملکرد شرکت بر اساس دستیابی به اهداف کسب و کار، از طریق واحدهای مختلف شرکت، تعیین می گردد وموفقیت استراتژی های هر شرکت، در عملکرد آن شرکت منعکس می گردد.در تعریف عملکرد بازاریابی می توان گفت: عملکرد بازاریابی به توانایی سازمان برای افزایش فروش، ارتقای جایگاه رقابتی شرکت، توسعه محصول جدید، وغیره در مقایسه با دیگر رقبا در یک صنعت خاص تصریح دارد. به گونه کلی در یک سازمان اندازه گیری عملکرد بازاریابی کار چندان ساده ای نیست معمولا سازمان ها بزرگ هستند، فعالیت های مختلف و گوناگونی دارند و درنقاط مختلف پراکنده اند. ایشان در پی تامین هدف های متنوع، گوناگون و مختلفی هستند و به نتایج متفاوتی نیزدست می یابند. برای سنجش و اندازه گیری عملکرد سازمان،شاخص ها و روش های متعددی ارایه شده می باشد( دفت، ١٣٨۵)

محقیقن مختلف نیز برای سنجش عملکرد بازاریابی از مولفه های متفاوتی بهره گیری نموده اند و هیچ رویه ی ثابت و استانداردی در این زمینه دیده نمی گردد. رویه ی معمول به این شکل می باشد که در آغاز چند مولفه در ارتباط با عملکرد بازاریابی انتخاب شده و سپس به روش عینی یا ذهنی هریک از مولفه ها را می سنجند. (سین 2005)[3]

[1] Kane

[2] Bernadin

[3] sin

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این پژوهش با در نظر داشتن اهمیت کسب اطلاعات بازاریابی به سوالات زیر پاسخ داده می گردد:

  • آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر بهره وری واحد های مستقر در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟
  • آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر عامل ظرفیت واحد های مستقر در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟
  • آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر رشد فروش واحد های مستقر در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟
  • رتبه بندی روش های کسب اطلاعات بازاریابی در شهرک های صنعتی استان کرمان بر اساس بهره وری ، عامل ظرفیت و رشد فروش چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی  بر اساس عملکرد با بهره گیری از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی استان کرمان  با فرمت ورد