عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه

قسمتی از متن پایان نامه :

وظایف وماموریت بانک ها:

براساس یک تعریف ساده بانک یک موسسه انتفاعی می باشد که با سرمایه خود ویا سپرده های مشتریان به مقصود کسب سود اقدام به جمع آوری سپرده ها، دادن وام، اعتبار وخدمات بانکی می نماید. بانک به عنوان یک واسطه مالی، ارتباط بین متقاضیان وعرضه کننده گان را برقرارمی کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

افراد زیادی درجامعه وجود دارند که به علت های مختلف تمایل و امکان به کارگیری مازاد درآمدشان برای سرمایه گذاری را ندارند، از سوی دیگر افرادی هم وجود داد که تمایل وامکانات سرمایه گذاری را دارند، اما وجوه لازم را در اختیار ندارند. (احمدی ، صفرزاده ،1389،ص81)

“بنابر این بانک ها وظیفه جمع آوری وجوه پراکنده افراد را از طریق ایجاد سپرده بانکی بر عهده

می گیرند و اعتبارات لازم را در اختیار متقاضیان وجوه قرار می دهند، به این ترتیب بانک ها تأثیر مهمی درامر توسعه اقتصادی اعمال می کنند، زیرا که با جمع آوری وجوه سپرده گذاران واعطای این وجوه به متقاضیان وام، امکان سرمایه گذاری را تسهیل و فرصت سرمایه گذاری در مقیاس های بزرگتر را فراهم می کنند. (همان ماخذ)

همانگونه که در تعریف بالا آمده می باشد بانک یک موسسه انتفاعی می باشد، بانک به عنوان یک موسسه اقتصادی با تشویق مردم به سپرده گذاری در بانک و مصـرف این منابع از طریق اعطای اعتـبارات و تسهیلات به دنبال کسب سود می باشد. بانک ها به مقصود تأمیـن وجوه لازم برای اعـطای اعـتبارات و

تسهیلات به دنبال کسب سود می باشد. بانک ها به مقصود تأمین وجوه لازم برای اعطای اعتبارات کوشش در تشویق مردم به سپـرده گذاری در بانک دارند. این امر از طریق اعـطای بهره به سپرده ها ا نـجام

می گردد، از سوی دیگر بانک ها برای تأمین هزینه های خود و همچنین تأمین بهره پرداختی به سپرده ها اقدام به اخذ بهره از اعتبارات اعطایی می نماید، به این ترتیب ازتفاوت بهره پرداختی به سپرده ها و بهره دریافتی از اعتبارات می باشد که سودی برای بانک ایجاد می گردد.” همان ماخذ،ص82)

یکی دیگر از وظایف مهم بانک که آن را از سایر موسسات مالی که اقدام به وام دادن می نماید متمایز می کند خلق اعتبار می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف این پژوهش دستیابی وشناسایی عوامل درون سازمانی تاثیر گذار در ایجاد اقساط معوق  تسهیلات پرداختی به مشتریان بانک قوامین استان کرمانشاه می باشد.

اهداف جزئی:

1-  شناسایی اندازه تاثیر عدم کنترل ونظارت کافی بانکی در ایجاد اقساط معوق.

2- شناسایی اندازه تاثیر عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر در ایجاد اقساط معوق.

3- شناسایی اندازه تاثیر نرخ بالای تسهیلات پرداختی در ایجاد اقساط معوق.

که باشناخت این عوامل بانک می تواند مطالبات معوق را کنترل نماید و بستر لازم را برای افزایش نقدینگی بمنظور ارائه خدمات بیشتر به متقاضیان را فراهم نماید.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه  با فرمت ورد