عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش

هر پژوهش و پژوهشی با یک مسأله آغاز می­گردد. در پژوهش حاضر مسأله مطالعه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی[1] می باشد، به این دلیل که یافته های این پژوهش می­تواند برای حل مسایل اجرایی مورد بهره گیری قرار گیرد. به بیانی دیگر پس از انجام آزمون های آماری و بحث و نتیجه­گیری می­توان به چگونگی تأثیر مسئولیت اجتناعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان در دانشگاه پی برد.

این پژوهش از نظر روش جمع آوری اطلاعات جزء تحقیقات توصیفی( غیر آزمایشی) و از نوع همبستگی می باشد که برای کسب اطلاع از وجود ارتباط بین متغیرها انجام می­پذیرد. از طرفی زیرا این پژوهش روابط را به طورنظام­یافته دنبال می­کند، فرضیه­ها را می­آزماید و غیرآزمایشی می باشد و همچنین در شرایط زندگی واقعی اجرا می­گردد، مطالعه میدانی تلقی می­گردد (خاکی، 1384، ص 216) و از آنجا که به مطالعه توزیع ویژگی­های یک جامعه آماری در یک مقطع زمانی می­پردازد پژوهش پیمایشی از نوع مقطعی می باشد.

3-3 متغیرهای پژوهش

در یک پژوهش برای پاسخ دادن به سؤال­های پژوهش و یا آزمون فرضیه ها، تشخیص متغیرها امری ضروری می باشد. متغیرها را می­توان به شکل­های مختلف و بر اساس معیارهای متفاوت دسته­بندی نمود. در بعضی از این دسته­بندی­ها، گاه همپوشانی­هایی نظاره می­گردد که به علت عدم امکان تفکیک مطلق انواع متغیرها از یکدیگر و ایجاد مرزهای مشخص بین طبقه­بندی­ها ایجاد می­گردد. امابه گونه کلی در این پژوهش، متغیرها بر اساس ارتباط­ای که با یکدیگر دارند به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم شده­اند که در زیر به تبیین آن­ها پرداخته می­گردد.

[1]-Applied

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

تعیین تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان.

2-3-1 اهداف فرعی

  1. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.
  2. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر ایثار کارکنان.
  3. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.
  4. تعیین تأثیر مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.
  5. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر وقف کارکنان.

6. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان  با فرمت ورد