عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

مروری بر مطالعات گذشته:

مطالعاتی که در ارتباط با موضوع مورد پژوهش صورت گرفت، بیانگر آن می­باشد که در میان طرح­های پژوهشی و تحقیقات انجام شده مطالعات بسیاری در ارتباط با همسویی  فناوری اطلاعات ، استراتژی های سازمان و … و همچنین عوامل تاثیر گذار بر آن ها انجام شده می باشد . اما مطالعات جامع کمی در ارتباط با همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و سازمان با در نظر گرفتن تمامی ابعاد صورت پذیرفته می باشد. این مطلب خود نشان­دهنده و مؤید تازه و بدیع بودن پژوهش فوق می­باشد. پژوهش­های کم انجام شده در قالب مقالات و گزارشات به نحوی به یکی از جنبه­های موضوع مورد پژوهش و آن هم به گونه غیر مستقیم پرداخته­اند. محقق نیز در انجام این پژوهش خود را ملزم به بهره­گیری از آنها می­داند.

2-6-1- مطالعات داخلی:

افشین علیپور پیجانی و محسن اکبری  در سال 1385  در مقاله ی خود  به سنجش اندازه همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی کسب و کار در یک سازمان با بهره گیری از مدل ارتقا یافته بلوغ همسویی لوفتمن پرداخته اند.  مطالعه اندازه اهمیت عوامل همسویی در سازمان مورد نظر نشان می دهد که عوامل مشارکت ، عوامل مدیریت و سطح اعمال اختیار و عوامل ارتباطات به ترتیب بیشترین اندازه اهمیت را در بین عوامل همسویی در سازمان را دارا می باشد. سنجش سطح همسویی در سازمان مورد مطالعه نشان میدهد که آن سازمان در سطح دوم بلوغ همسویی استراتژیک یعنی« سطح تعهد » قرار دارد که نشان دهنده ی حضور سازمان در ابتدای فرایند همسویی می باشد. این سطح بلوغ همسویی بیانگر این می باشد که تأثیر و جایگاه استراتژیک فناوری اطلاعات در سازمان نهادینه نشده ، اما شناخت فرصت های بالقوه برای همسویی آغاز شده می باشد. در نهایت راهبرد های بلند مدت و کوتاه مدت  برای بهبود همسویی در سازمان ارائه شده می باشد.

محمد رضا تقوا و پیمان حاجی زاده در سال 1389 در پژوهش خود اظهار کردند که یکی از مهم ترین مدلهای مطرح در بحث همسویی راهبرد فناوری اطلاعات و راهبر کسب و کار ،مدل “لوفتمن” می باشد که عوامل همسویی شناسایی شده در ان ، اساس این پژوهش را تشکیل می دهند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • مطالعه وضعیت استراتژی های کسب و کار سازمان
  • مطالعه وضعیت زیر ساخت های سازمان
  • مطالعه استراتژی های فناوری اطلاعات سازمان
  • مطالعه وضعیت زیر ساخت های فناوری اطلاعات
  • مطالعه تناسب میان استراتژی های کسب و کار با زیر ساخت های سازمان
  • مطالعه تناسب میان استراتژی های فناوری اطلاعات با زیر ساخت های فناوری اطلاعات
  • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی استان سمنان  با فرمت ورد