عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار

قسمتی از متن پایان نامه :

– قلمرو مکانی و زمانی پژوهش

در این پژوهش اطلاعات صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای تولیدی  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری انتخاب شده می باشد. اطلاعات مربوط جهت آزمون فرضیات از طریق مراجعه به صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای تولیدی در بین سالهای 85-74 جمع آوری شده می باشد.

 

1-1-6- روش پژوهش

1-1-6-1- نوع روش پژوهش

پژوهش حاضر به دلیل اینکه برای مطالعه ارتباط بین قیمت حاصل از مدل رگرسیون بدست آمده با بهره گیری از اطلاعات موجود در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سنوات گذشته و قیمت بازار بهره گیری می نماید و هیچ گونه دخالتی در کنترل و تغییر مقادیر متغیرها ندارد پس از نوع پس رویدادی می باشد.( دلاور،1384)

 

1-1-6-2-روش اجرای پژوهش

از ضریب همبستگی پیرسون جهت تجزیه و تحلیل ارتباط هریک از این متغیرها با قیمت بازار سهام بهره گیری گردیده می باشد. سپس درصورت وجود همبستگی، از رگرسیون بهره گیری شده تا مدل مربوطه بدست آمده و اندازه تعمیم آن در سال 85 مورد آزمون قرار گیرد و در نهایت دقت پیش بینی مشخص گردد.

در این پژوهش سه متغیر جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده و سود هر سهم  به ترتیب زیر مورد محاسبه قرار گرفته اند:

جریان های نقدی آزاد با بهره گیری از ارتباط زیر مورد محاسبه قرار گرفته:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

از آنجا که تعیین قیمت عادلانه سهام مهمترین وظیفه بورس می باشد، به نحوی که طرفین معامله اطمینان حاصل کنند که از انجام معامله ضرری نمی بینند، در این راستا شناخت عوامل موثر بر قیمت سهم می تواند تأثیر عمده ای در تکامل و رشد معاملات سهام اعمال کند. (بختیاری، 1382)

در این پژوهش کوشش بر این بوده می باشد که برای شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 74 تا 84 ارتباط بعضی عوامل موثر بر قیمت سهام مانند جریان های نقدی آزاد مربوط به هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم و رشد درآمد های هر سهم با قیمت بازار مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با در نظر داشتن آن قیمت سال 85 جهت آزمون مورد پیش بینی قرار گیرد. در این راستا همبستگی بین این سه متغیر و قیمت بازار مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. پس از اثبات وجود همبستگی، با بهره گیری از خط رگرسیون ارتباط قیمت با متغیر مورد نظر اظهار گردیده می باشد. در انتها قیمت حاصل از این معادله خطی با قیمت واقعی بازار مورد مقایسه قرار گرفته می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید