عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

عدالت سازمانی

عدالت سازمانی اصطلاحی می باشد که برای توصیف تأثیر عدالت که به گونه مستقیم با جایگاه­های شغلی ارتباط دارد به کار می­رود. (نعامی و شکرکن،1385: 80). در آغاز صاحب نظرانی زیرا آدامز و هومان[1] تئوری” عدالت اجتماعی” را مطرح کردند . آن­ها اظهار کردند که مبادلات اجتماعی که افراد دریافت می­کنند بایستی عادلانه باشد . پس از آن محققان برابری ادراک شده از تصمیمات تخصیص منابع مثل سطح پرداختی به شخص و تخصیص بودجه به یک بخش را مورد توجه قرار دادند.­محققان بعدی نشان دادند که افراد یک حد معینی از نابرابری را می­پذیرند)رامین­مهر و همکاران،1388: 72.در ادبیّات سازمان و مدیریت، واژه عدالت سازمانی آغاز به وسیله گرینبرگ( 1987 ) بکار گرفته گردید. به نظر گرینبرگ، عدالت سازمانی با ادراک کارکنان از انصاف کاری در سازمان مرتبط می باشد(محمودآبادی، رضایی و گرگانی فیروزجاه،1391: 74).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سه نوع عدالت سازمانی هست عدالت توزیعی تصریح به عدالت درک شده از نتایج دارد، عدالت رویه­ای تصریح به عدالت درک شده از وسیله مورد بهره گیری برای تعیین این نتایج، و عدالت مراوده­ای(تعاملی) تصریح به انصاف رفتار فردی دارد. پس عدالت توزیعی مربوط به اهداف می باشد، و عدالت رویه­ای مربوط به” وسیله”(نادیری و تنووا،2010: 34). که در ادامه به تشریح هر یک پرداخته می گردد:

  • عدالت توزیعی[2]: به عادلانه بودن پیامدها و نتایجی تصریح دارد که کارکنان دریافت می­کنند. این نوع عدالت سازمانی ریشه در نظریه برابری آدامز (1965) دارد. این نظریه به نحوه­ی پاسخ­دهی افراد نسبت به مداخله­ها و رفتارهای ناعادلانه مدیران و سرپرستان در توزیع امکانات و پاداش­ها در سازمان­ها توجه دارد (محمودآبادی و همکاران ،1391: 75). بایستی توجه داشت که عدالت توزیعی فقط محدود به عادلانه بودن پرداخت­ها نمی­گردد، بلکه مجموعه گسترده­ای از پیامدهای سازمانی ، از قبیل ارتقاها، پادا­ش­ها، تنبیه­ها، برنامه­های کاری، مزایا و ارزیابی­های عملکرد را در بر می­گیرد(امیرخانی و پورعزت،1387 : 23).
  • عدالت رویه­ای[3]:ادراکات انصاف در سازمان صرفا تحت تأثیر نتایج نیست،بلکه تحت تأثیر فراگرد مورد بهره گیری برای تحقق نتایج هست. نظریه عدالت رویه­ای مطرح می­کند که افراد می­توانند نگاهی فراتر از نتایج تصمیم کوتاه­ مدت داشته باشند. پس زمانی که تصور این می باشد که فراگرد مورد بهره گیری منصفانه بوده می باشد، نتایج نامطلوب قابل قبول به نظر می­رسد (حقیقی ،احمدی و رامین مهر،1388: 83).
  • عدالت مراوده­ای[4]: عدالت مراوده­ای شامل روشی می باشد که عدالت سازمانی توسط سرپرستان به زیردستان منتقل می­گردد. این نوع عدالت مرتبط با جنبه­های فرایند ارتباطات (همچون ادب،صداقت و تکریم) بین فرستنده وگیرنده عدالت می باشد. به خاطر اینکه عدالت تعاملی توسط رفتار مدیریت تعیین می­گردد، این نوع عدالت مرتبط با واکنش­های شناختی، احساسی و رفتاری نسبت به مدیریت یا به بیانی دیگر سرپرست می باشد (حقیقی و همکاران،1388 : 84).

[1] . Adams& Homa

[2] . Distributive justice

[3] . Procedural justice

[4] . Interpersonal justice

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

مطالعه تأثیر دو عامل عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی

اهداف فرعی پژوهش

1- تعیین تأثیر هر یک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت­های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

2-تعیین تأثیر هر یک از ابعاد فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت­های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

3-اولویت­بندی هر یک از ابعاد عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس  با فرمت ورد