متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی  بر اساس عملکرد با بهره گیری از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی استان کرمان

قسمتی از متن پایان نامه :

10روش پژوهش:

این پژوهش با دیدگاهی جامع به مطالعه شیوه مناسب کسب اطلاعات بازاربر اساس تاثیر بر روی عملکرد پرداخته می باشد  و بر آن بوده تا با تعریف مساله ای کاربردی و مورد نیاز صنعت نتایج سود مندی را برای شناسایی ساختار مناسب سیستم اطلاعات بازاریابی ، ارتقا بهره وری،فروش ، ایجاد ثروت وافزایش رفاه جامعه ارائه نماید

بصورت پیمایشی،از نظر ماهیت توصیفی و از نظر هدف کاربردی بوده و اطلاعات  مورد بهره گیری مربوط به داده های شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان در سال 1388 می باشد.

از انجا که انتخاب روش پژوهش بستگی به اهداف، ماهیت و موضوع پژوهش و نیز امکانات اجرایی آن دارد، همچنین از انجا که در این پژوهش از مطالعه اسناد، مدارک، مقالات، پایان نامه ها، کتاب های مختلف بهره گیری شده می باشد.

این پژوهش بر مبنای هدف کاربردی بوده و با تکیه بر داده های حاصل از انجام پروژه تحقیقاتی که در شهرک های صنعتی استان کرمان( به عنوان آمار های رسمی) انجام پذیرفته می باشد.بر اساس ماهیت و روش ،می توان این پژوهش را از نوع همبستگی و توصیفی دانست.

قلمرو موضوعی: تاثیر سیستم اطلاعات بازاریابی بر عملکرد

قلمرو مکانی : صنایع مستقر در شهرک های صنعتی استان کرمان

1-11روش و ابزار گردآوری اطلاعات:

با مطالعه مقالات متعدد در مورد سیستم های اطلاعات بازار یابی روش های کسب اطلاعات بازاریابی ازمقاله آقای کراوفورد [1]استخراج گردید .همچنین با بهره گیری از آمار ها و داده های شرکت شهرک های صنعتی در مورد واحد های صنعتی به محاسبه شاخص بهره وری کل عوامل تولید،رشد فروش و فاکتور ظرفیت در واحد های استان پرداخته گردید .سپس با بهره گیری از نرم افزار spss14  به تحلیل ارتباط بین فرضیه های اولیه و TFP،رشد فروش و فاکتور ظرفیت از طریق Bi variants correlation  اقدام گردید همچنین از Microsoft office Excel 2007  برای رسم نمودار جهت تحلیل بهره گیری گردید.

1-12جامعه و نمونه آماری:

جامعه آماری عبارت می باشد از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص(جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا، 1381).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شرکت شهرک های استان کرمان از سال 1363 فعالیت خود را شروع کرده می باشد .در استان کرمان 18 شهرک صنعتی و 4 ناحیه صنعتی هست که در هنگام انجام پروژه در سال 1388 ،264 واحد در کل استان فعال بودند.

بیشتر صنایع مستقر در شهرک های صنعتی استان صنایع کوچک و متوسط می باشند بر حسب دسته بندی تعداد کارکنان 93 % کوچک و 6.2%متوسط هستند.

[1] Crawford, I.M. (1997a))

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این پژوهش با در نظر داشتن اهمیت کسب اطلاعات بازاریابی به سوالات زیر پاسخ داده می گردد:

  • آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر بهره وری واحد های مستقر در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟
  • آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر عامل ظرفیت واحد های مستقر در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟
  • آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر رشد فروش واحد های مستقر در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟
  • رتبه بندی روش های کسب اطلاعات بازاریابی در شهرک های صنعتی استان کرمان بر اساس بهره وری ، عامل ظرفیت و رشد فروش چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی  بر اساس عملکرد با بهره گیری از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی استان کرمان  با فرمت ورد