عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

 قلمرو پژوهش

    1 -8-1- قلمرو زمانی       

از نظر زمانی داده ها و اطلاعات این پژوهش از پاییز  سال  1392 تا شهریورماه سال 1393 جمع آوری شده می باشد.

   1-8-2- قلمرو مکانی   

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، قلمرو مکانی پژوهش شامل تمامی شعب بانک ملی در استان  سمنان می باشد.

   1-8-3- قلمرو موضوعی پژوهش

از نظر قلمرو موضوعی این پژوهش به مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان می­پردازد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-9- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها

1-9-1-استراتژی سازمان

1 -9-1-1-تعریف مفهومی

استراتژی وسیله ، مسیر و روش نیل به اهداف می باشد.(گلوک وجاچ،1375)

1-9-1-2-تعریف عملیاتی

مقصود از استراتژی سازمان در این پژوهش مطالعه سه مولفه دامنه کسب و کار(به نوع کسب و کاری که سازمان به آن مشغول می باشد ،محصول و یا خدماتی که ارائه می دهد) مزیت رقابتی( شامل موضوعات و محل هایی می گردد که شرکت در آن ها از لحاظ شاخص های قدرت آن موضوع یا محل، برتری دارد) و راهبری کسب و کار (که بر مالکیت تمرکز دارد، این مولفه به خصوص در ایجاد همکاری تجاری و مشارکت با یکدیگر موسسات تجاری، مقررات دولتی و اثرات آن ها و همچنین استراتژی های منابع خارجی متمرکز می باشد)، می باشد. وسازمان با دارا بودن این  استراتژیها در مسیر دستیابی به اهداف موفق تر خواهد بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • مطالعه وضعیت استراتژی های کسب و کار سازمان
  • مطالعه وضعیت زیر ساخت های سازمان
  • مطالعه استراتژی های فناوری اطلاعات سازمان
  • مطالعه وضعیت زیر ساخت های فناوری اطلاعات
  • مطالعه تناسب میان استراتژی های کسب و کار با زیر ساخت های سازمان
  • مطالعه تناسب میان استراتژی های فناوری اطلاعات با زیر ساخت های فناوری اطلاعات
  • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات
  • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی استان سمنان  با فرمت ورد