عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار

قسمتی از متن پایان نامه :

مدلهای مبتنی بر معیارهای مقایسه ای

در این روش ها که روش ارزشگذاری نسبی نیز نامیده می گردد، ارزش یک دارایی با در نظر داشتن چگونگی قیمت گذاری دارایی های مشابه برآورد می گردد. برای انجام این مقایسه، آغاز قیمت ها به نسبت هایی تبدیل می شوند- استاندارد سازی قیمت ها- و سپس این نسبت ها در میان شرکت هایی که قابل قیاس هستند، مقایسه می شوند. قیمت ها را می توان با در نظر داشتن متغیرهای درآمد، ارزش دفتری، عایدات یا متغیرهای خاص صنعت، استاندارد سازی نمود (Damodaran 2002).

در ادامه به مطالعه مهمترین نسبت ها می پردازیم:

 

2-1-4-1- نسبت P/E

این روش در اقدام بسیار مورد بهره گیری قرار می گیرد و روشی نسبتاً آسان می باشد. این معیار جهت تعیین اینکه بازار چه قیمتی را برای سهام تعیین می کند، مورد بهره گیری قرار می گیرد. این نسبت، درآمد هر سهم[1] شرکت را به قیمت بازار آن سهم مرتبط می کند. (Gitman & Joehnk,2005)

این نسبت از طریق تقسیم قیمت جاری بازار بر سود 12 ماه بدست می آید و نشان دهنده این می باشد که قیمت سهم چند برابر سود هر سهم می باشد و به ازای هر ریال چه قیمتی را بایستی پرداخت.

در این روش تحلیل گران معمولاً از میانگین ضرایب قیمت شرکت های فعال در یک بخش اقتصاد و یا در یک صنعت خاص برای محاسبه ضریب قیمت محک بهره گیری می کنند. اساس بهره گیری از ضرایب قیمت شرکت های مشابه به عنوان ضریب قیمت محک، این می باشد که دارایی های مشابه بایستی قیمت مشابه داشته باشند(بخشایی، راعی 1387).

(2-41)

1-Earning Per Share(EPS)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از آنجا که تعیین قیمت عادلانه سهام مهمترین وظیفه بورس می باشد، به نحوی که طرفین معامله اطمینان حاصل کنند که از انجام معامله ضرری نمی بینند، در این راستا شناخت عوامل موثر بر قیمت سهم می تواند تأثیر عمده ای در تکامل و رشد معاملات سهام اعمال کند. (بختیاری، 1382)

در این پژوهش کوشش بر این بوده می باشد که برای شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 74 تا 84 ارتباط بعضی عوامل موثر بر قیمت سهام مانند جریان های نقدی آزاد مربوط به هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم و رشد درآمد های هر سهم با قیمت بازار مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با در نظر داشتن آن قیمت سال 85 جهت آزمون مورد پیش بینی قرار گیرد. در این راستا همبستگی بین این سه متغیر و قیمت بازار مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. پس از اثبات وجود همبستگی، با بهره گیری از خط رگرسیون ارتباط قیمت با متغیر مورد نظر اظهار گردیده می باشد. در انتها قیمت حاصل از این معادله خطی با قیمت واقعی بازار مورد مقایسه قرار گرفته می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار با فرمت ورد