عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

ارتباطات

شکل2-10 ارتباط بین چهار ناحیه را نیز نشان می دهد ، باوجود آن که هریک از چهارناحیه به تنهایی مهم می باشد اما آن ها فقط هنگامی که به عنوان یک کل منسجم[1] به کاربرده شوند، ارزش پیدا می کنند برای دست یابی به این انجام ،ارتباطات متنوعی به کار برده شده . اولین ارتباط ، یک ارتباط عمودی از جهت استراتژیکی می باشد. این مورد بر نیاز به تصمیم گیری های امور کسب و کار تمرکز دارد که موفقیت سازمان را در بازار مشخص کرده و همچنین بر زیر ساخت ها ، فرآیندها و مهارت هایی متمرکز می باشد که اولویت ها و ضرورت های سیستم داخل سازمانی ، برای دستیابی به موفقیت مطلوب در بازار را مشخص می کنند. بهره گیری از استراتژی برای مشخص کردن زیر ساختها معمولا به این ارتباط عمودی واگذار می گردد.

دومین ارتباط اصلی ،ارتباط افقی متناظری می باشد که به آن یکپارچگی کارکردی[2] گفته             می گردد(هندرسون ، ونکاترامن ،1999،59) این ارتباط ،اصل تناسب استراتژیکی را در ناحیه های کارکردی کسب و کار و فناوری اطلاعات حفظ می کند. استراتژی فناوری اطلاعات بایستی هنگامی که استراتژی کسب و کار تغییر می کند ،تغییر یابد و به همین صورت زیر ساخت ها و فرآیندها بایستی با تغییرات کسب و کار یا فناوری اطلاعات همگام شوند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-4-7-6- دیدگاه های مدل همسویی استراتژیک[3]

با در نظر داشتن اهمیت تناسب استراتژیکی و یکپارچگی کاربردی، بهره گیری از مدل همسویی با در نظر گرفتن از مقابل ناحیه ها(با تمرکز بر سه ناحیه از چهار ناحیه در هر زمان)، به تناسب استراتژیکی و یکپارچگی اجازه می دهد که بطور همزمان اعمال شوند(بربر،1995 ،88؛ لوفتمن ،پاپ ، 1995). براین اساس ،هشت دیدگاه در نتیجه ترکیب ناحیه ها به روش های متفاوت و با بهره گیری از یک ساختار سه راسی برای در نظر گرفتن تناسب استراتژیکی و یکپارچگی کاربردی به وجود می اید.

[1] . Cohesire Work

[2] . Functional Integration

[3] .  Strategic Alignment Perspectire

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • مطالعه وضعیت استراتژی های کسب و کار سازمان
  • مطالعه وضعیت زیر ساخت های سازمان
  • مطالعه استراتژی های فناوری اطلاعات سازمان
  • مطالعه وضعیت زیر ساخت های فناوری اطلاعات
  • مطالعه تناسب میان استراتژی های کسب و کار با زیر ساخت های سازمان
  • مطالعه تناسب میان استراتژی های فناوری اطلاعات با زیر ساخت های فناوری اطلاعات
  • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات
  • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی استان سمنان  با فرمت ورد