عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

پایایی[1] (قابلیت اعتماد)

پایایی پرسشنامه با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد.پایایی یکی از ویژگی های فنی پرسشنامه می‌باشد (بازرگان، 1381،ص166). برای مطالعه پایایی ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی به کار برده می گردد که که از آن جمله می­توان به اجرای دوباره‌(روش بازآزمایی)، روش موازی‌(همتا)، روش تنصیف (دونیم کردن)، روش کورد ریچاردسون و ضریب آلفای کرونباخ تصریح نمود.

یکی از معروف ترین معیارهای سنجش پایایی،بهره گیری از معیار آلفای کرونباخ می باشد.آلفای کرونباخ همبستگی درونی داده هارا اندازه گیری می کند و به صورت زیر محاسبه می گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

که در این فرمول α آلفا کرون باخ k  تعداد سوالها ی پرسشنامه  واریانس مجموع سوالها و واریانس سوال i ام میباشند. هر چقدر مقدار آلفا به یک نزدیک شوند نشان دهنده پایایی بیشتر هر چقدر مقدار آن کوچکتر باشد نشان دهنده پایایی کمتر برای پرسشنامه می باشد .

در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه بالای 7/0 و نشان از پایایی بالای پرسشنامه می باشد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای بخش­های مختلف پرسشنامه نیز برآورد گردید که در جدول به صورت کامل ارائه شده می باشد:

[1]. Reliability

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • مطالعه وضعیت استراتژی های کسب و کار سازمان
  • مطالعه وضعیت زیر ساخت های سازمان
  • مطالعه استراتژی های فناوری اطلاعات سازمان
  • مطالعه وضعیت زیر ساخت های فناوری اطلاعات
  • مطالعه تناسب میان استراتژی های کسب و کار با زیر ساخت های سازمان
  • مطالعه تناسب میان استراتژی های فناوری اطلاعات با زیر ساخت های فناوری اطلاعات
  • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات
  • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی استان سمنان  با فرمت ورد