عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با بهره گیری از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره

قسمتی از متن پایان نامه :

– بی­مقیاس سازی

در شاخص­های یک ماتریس تصمیم­گیری، شاخص­های مثبت و منفی باهم، در یک ماتریس می­باشد. در کنار این قضیه شاخص­های کمی دارای یک بعد خاص می­باشد، مثل ریال، کیلوگرم، متر و … . به مقصود قابل مقایسه شدن مقیاس­های مختلف اندازه­گیری، بایستی از “بی­مقیاس سازی[1]” بهره گیری نمود که به وسیله آن، مقادیر شاخص­های مختلف، بدون بعد شده و جمع پذیر می­شوند. راه­های مختلفی برای بی­مقیاس سازی هست که بعضی از آن‌ها عبارتند از:

2-4-3-1- بی­مقیاس سازی با بهره گیری از اقلیدسی

در این نوع بی­مقیاس سازی، هر عنصر ماتریس تصمیم­گیری را بر مجذور مجموع مربعات عناصر هر ستون، تقسیم می­ گردد؛ یعنی:

ارتباط 2-5

nij، مقدار بی­مقیاس شده­ی گزینه i، از نظر شاخص j  می باشد. (مومنی, 1387)

به این طریق، کلیه­ی ستون­های ماتریس تصمیم­گیری، دارای واحدهای مشابه می­شوند و می­توان به راحتی، آن‌ها را با هم مقایسه نمود.

2-4-3-2- بی­مقیاس سازی خطی

اگر تمامی شاخص­ها، جنبه­ی مثبت داشته باشند، هر مقدار را به ماکزیمم مقدار موجود در ستون jام، تقسیم می­ گردد. یعنی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارتباط 2-6

چنانچه تمامی شاخص­ها، جنبه­ی منفی داشته باشند، به صورت زیر اقدام می­کنیم.

ارتباط 2-7

با در نظر داشتن این که بعضی از ماتریس­ها، هم شاخص مثبت و هم شاخص منفی دارند، می­توان شاخص منفی را با معکوس کردن آن به جنبه­ی مثبت تبدیل نمود؛ زیرا نمی­توان به گونه همزمان، از دو فرمول بهره گیری نمود (اصغر پور, 1376). بدین ترتیب خواهیم داشت:

ارتباط 2-8

مقدار به دست آمده از هر یک از فرمول­های بالا، مقداری بین صفر و یک می­گردد. این مقیاس خطی می باشد و کلیه­ی نتایج را به یک نسبت خطی می­کند. پس، وضعیت شاخص­ها و نتایج آن‌ها، یکسان باقی می­ماند (مومنی, 1387).

سایت منبع

2-4-3-3- بی­مقیاس سازی فازی

در این روش از بی­مقیاس کردن، اگر شاخص دارای جنبه­ی مثبت باشد، از فرمول زیر بهره گیری می­کنیم:

[1] Normalization

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. شناسایی عوامل ریسک زنجیره تأمین در بخش صنعت لوازم‌خانگی استان تهران
  2. رتبه‌بندی عوامل ریسک در صنعت لوازم‌خانگی استان تهران
  3. رتبه‌بندی شرکت­های تولیدکننده لوازم‌خانگی استان تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با بهره گیری از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره  با فرمت ورد