عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه لزوم تداوم استراتژی های تجدید ساختار صنعت برق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

.تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

مهم­ترین متغیری که در این پژوهش مورد بهره گیری قرار­می­گیرد، تجدیدساختار صنعت برق خواهدبود که تعاریف متعددی از آن ارائه­ گردیده­می باشد. با این حال، مناسب­ترین تعریف این متغیر از نظر محقق، که مبنای این پژوهش نیز قرار خواهد­گرفت، به تبیین زیر می باشد :

تجدیدساختار صنعت برق به­معنای شکست انحصار عمودی دولت بر صنعت از طریق جداسازی زنجیره­ی یکپارچه­ی عمودی و برهم تنیده­ی تأمین برق و تفکیک در قالب بخش­های رقابت­پذیر و رقابت­ناپذیر می باشد(عبادی و دودابی نژاد،1390: 137).

در فصل دوم پژوهش تعاریف بیشتری از این متغیر ارائه ­می­گردد.

1-7. دستاورد/نوآوری پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نتایج حاصل از این پژوهش، لزوم تداوم استراتژی­های تجدید ساختار صنعت برق ایران را روشن می­سازد. طبق مطالعه­های به اقدام آمده توسط محقق، تحقیقی با این عنوان پیدا نمود نشد. با این حال تحقیقات زیادی درخصوص تجدید ساختار صنعت برق در کشورهای مختلف صورت گرفته اما این نکته مهم می باشد که مطالعه و مطالعه الگوهای تجدید ساختار در کشورهای در حال توسعه نشان می­دهد که اقدامات انجام شده در این عرصه، بعضاًً متفاوت با الگوهای در حال اجرا در کشورهای پیشرفته می باشد؛ به علاوه نتایج حاصل از تجدید ساختار و ایجاد رقابت در صنعت برق و روش­های اجرای آن با در نظر داشتن ویژگی­های کشورهای مختلف، متفاوت می باشد. در ایران نیز عمده­ی پژوهش­هایی که در زمینه­ی صنعت برق صورت گرفته­اند به مقوله­ی اصلاحات صنعت برق به گونه عام و یا وضعیت صنعت برق و قیمت حامل­های انرژی پس از تجدید ساختار پرداخته­اند و هیچ یک لزوم تجدید ساختار صنعت برق در ایران را مدنظر قرار نداده­اند. با این اوصاف می­توان گفت که پژوهش حاضر، جدید می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پژوهش حاضر هدف اصلی زیر را دنبال می­کند :

تعیین لزوم تداوم استراتژی­های تجدید ساختار صنعت برق ایران

1-4-2.اهداف فرعی پژوهش

مشخص کردن مراحل لازم جهت تجدید ساختار صنعت برق

مطالعه تجارب کشورهای مختلف درخصوص تجدید ساختار صنعت برق آن­ها

مطالعه و توصیف ساختار فعلی صنعت برق ایران و سیر تجدید ساختار آن

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه لزوم تداوم استراتژی های تجدید ساختار صنعت برق ایران  با فرمت ورد