متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی  بر اساس عملکرد با بهره گیری از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی استان کرمان

قسمتی از متن پایان نامه :

2فاکتور ظرفیت:

این ضریب که گاهی فاکتور ظرفیت یا نرخ کاربرد نامیده می گردد، نماینده نسبت محصول واقعی به محصول بالقوه می باشد. اگر اقتصاد از تمام ظرفیت های خود کاملاً بهره گیری کند، قادر به تولید سطحی از محصول می باشد که آن را تولید بالقوه می نامند(کلانتری و عرب مازار، 1374 ))،) و از نسبت آن

به صورت

نرخ کاربرد یا فاکتور ظرفیت به دست آمده می باشد که در آن:

اطلاعات بازاریابی صنعتی از نقطه نظر بازده اقتصادى، عملکرد، سرمایه و مقدار فروش مهم می باشد اطلاعات به موقع عملکرد بازاریابی و باتبع آن رشد فروش را بهبود مى بخشد، زیرا دانش و آگاهى خریداران و فروشندگان را درمورد مقادیر موجود براى خرید و فروش و دیگر عوامل موثر بر قیمتها، افزایش مى دهد. در اقتصادِ بازار، اطلاعات بازاریابی براى طراحى استراتژی هاى مؤثر بر توسعه ى اقتصادى و توسعه ى صنعتی ضرورى می باشد .

در  مطالعه ای با موضوع تأثیر سیستمهای اطلاعات بازاریابی درافزایش فروش شرکتهای منتخب شهرک صنعتی سمنان توسط  احمد مرادی و اما الله طباطبایی سیستمهای اطلاعات بازاریابی شرکتهاو اندازه تأثیر آنها بر افزایش فروش مورد تحلیل قرارگرفته گردید .در این مطالعه از روش پژوهش توصیفی بهره گیری شده می باشد و جامعه آماری پژوهش را 28 شرکت برگزیده شهرک صنعتی سمنان تشکیل داده بودند. نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنی دارسیستم های اطلاعات بازاریابی و افزایش فروش و کسب سهم بازاربوده می باشد.( احمد مرادی و اما الله طباطبایی١٣٨٨)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اطلاعات به روز یا رایج در مورد بازاریابی، تولید کنندگان را برای مذاکره با تجار توانمندتر مى سازد. همچنین توزیع فضایى محصولات را از مناطق روستایى به شهرها و ما بین بازارها تسهیل مى کند. اطلاعاتی که به خوبی سازمان یافته اند، تولید کنندگان را براى گرفتن تصمیماتى در مورد تولید مانند تصمیماتى در ارتباط با محصولات جدید قادر می سازد همچنین به بازرگانان این امکان را مى دهد تا تصمیمات بهترى در ارتباط با امکان ذخیره فصلى و خارج از فصل اتخاذ کنند به علاوه به برنامه ریزان و محققان صنعتی کمک می کند و می تواند تأثیر مهمى در آگاه شدن از مسائل امنیت محصول قبل از بروز مشکل ایفاء کند. پس دسترسى به اطلاعات به موقع و دقیق براى تمام گروههاى ذینفع ضرورى می باشد و تاثیر بسزایی بر بازده ،فروش و در واقع سود آوری آنها دارد  .( (Shepherd, 1997

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این پژوهش با در نظر داشتن اهمیت کسب اطلاعات بازاریابی به سوالات زیر پاسخ داده می گردد:

  • آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر بهره وری واحد های مستقر در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟
  • آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر عامل ظرفیت واحد های مستقر در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟
  • آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر رشد فروش واحد های مستقر در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟
  • رتبه بندی روش های کسب اطلاعات بازاریابی در شهرک های صنعتی استان کرمان بر اساس بهره وری ، عامل ظرفیت و رشد فروش چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی  بر اساس عملکرد با بهره گیری از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی استان کرمان  با فرمت ورد