عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقیاس های اندازه گیری

مقیاس های اندازه گیری به چهار دسته تقسیم می شوند: مقیاس اسمی، مقیاس رتبه ای ، مقیاس فاصله‌ای و مقیاس نسبی.

مقیاس مورد بهره گیری در این پژوهش از نوع مقیاس رتبه ای می باشد.این مقیاس از نوع کیفی می باشد وعلاوه بر اینکه افراد و رویدادها را در بعد مشترکی قرار می دهد آنها را  بر پایه ای رتبه بندی می نماید مثلاً مقیاس خیلی کم تا خیلی زیاد(طیف پنج گزینه ای لیکرت). (کاکاوند،1383، ص154 ).

طیف لیکرت یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیری می باشد. این مقیاس از مجموعه منطقی از گویه ها که به ترتیب خاصی تدوین شده اند ساخته می گردد. پاسخ دهنده اندازه موافقت خودرا با هریک از این عبارت در یک مقیاس درجه بندی شده که معمولا از یک تا پنج درجه می باشد نشان می‌دهد(بازرگان 1381،ص154).در این پژوهش گویه ها شامل: کاملا” موافقم،موافقم،نظری ندارم،مخالفم و کاملا”مخالفم

3-7 -روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

ابزار سنجش بایستی از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده­های متناسب با پژوهش را گردآوری نماید و از طریق این داده­ها و تجزیه و تحلیل آن‏ها فرضیه­های مورد نظر را بیازماید و به سوال پژوهش پاسخ دهد.

3-7-1- پایایی[1] (قابلیت اعتماد)

پایایی پرسشنامه با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد.پایایی یکی از ویژگی های فنی پرسشنامه می‌باشد (بازرگان، 1381،ص166). برای مطالعه پایایی ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی به کار برده می گردد که که از آن جمله می­توان به اجرای دوباره‌(روش بازآزمایی)، روش موازی‌(همتا)، روش تنصیف (دونیم کردن)، روش کورد ریچاردسون و ضریب آلفای کرونباخ تصریح نمود.

یکی از معروف ترین معیارهای سنجش پایایی،بهره گیری از معیار آلفای کرونباخ می باشد.آلفای کرونباخ همبستگی درونی داده هارا اندازه گیری می کند و به صورت زیر محاسبه می گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]. Reliability

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • مطالعه وضعیت استراتژی های کسب و کار سازمان
  • مطالعه وضعیت زیر ساخت های سازمان
  • مطالعه استراتژی های فناوری اطلاعات سازمان
  • مطالعه وضعیت زیر ساخت های فناوری اطلاعات
  • مطالعه تناسب میان استراتژی های کسب و کار با زیر ساخت های سازمان
  • مطالعه تناسب میان استراتژی های فناوری اطلاعات با زیر ساخت های فناوری اطلاعات
  • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات
  • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی استان سمنان  با فرمت ورد