عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

 مبانی نظری

 

2-1-1) رفتار شهروندی سازمانی

2-1-1-1) تعاریف رفتار شهروندی سازمانی

هر چند واژه رفتار شهروندی سازمانی اولین بار به وسیله بتمن و ارگان [1] مطرح گردید اما این مفهوم از نوشتارهای بارنارد [2] در مورد تمایل به همکاری و مطالعات کتز و­کان[3]  در مورد عملکرد و رفتارهای خودجو­ش[4] و فراتر از انتظارات تأثیر[5] ناشی شده می باشد(رامین مهر و همکاران،1388: 68) . اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی به فعالیت­ها و رفتارهای اضافیکارکناناطلاقمی­گرددکهاثربخشیسازمانی را بهبودمیبخشد(نجات،کوثر نشان و میرزاده،1388: 74). این تعریف بر سه ویژگی اصلی رفتار شهروندی تأکید دارد:اوّل اینکه این رفتار داوطلبانه و اختیاری می باشد؛یعنی نه یک وظیفه از پیش تعیین شده می باشد و نه بخشی از وظایف رسمی فرد می باشد. دوم اینکه مزایای این رفتار، جنبه سازمانی دارد به این معنا که این رفتار کارکرد کارآمد سازمان را اشاعه می­دهد و ویژگی سوم این می باشد که به صراحت یا به گونه مستقیم در نظام رسمی پاداش ارج داده نمی­گردد(فانی،دانایی فرد و زکیانی،1392: 136).

[1] . Bateman & Organ

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] . Barnard

[3] . Katz & Kahn

[4] . Spontaneous Behaviors

[5] . Extra-role Behavior

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

مطالعه تأثیر دو عامل عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی

اهداف فرعی پژوهش

1- تعیین تأثیر هر یک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت­های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

2-تعیین تأثیر هر یک از ابعاد فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت­های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

3-اولویت­بندی هر یک از ابعاد عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس  با فرمت ورد