پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با بهره گیری از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره

قسمتی از متن پایان نامه :

دسته­بندی متدهای MADM

هوانگ و یون هفده دسته از متدهای چندشاخصه را بر اساس نوع ویژگی برجسته اطلاعات دریافت شده از تصمیم­گیرنده، دسته­بندی کردند.. اگر اطلاعات در مورد محیط باشد، یعنی در مورد شاخص­ها نباشد بلکه فضای تصمیم­گیری را مشخص کند، در این زمینه بهره گیری از روش ماکسی مین[1] یا ماکسی ماکس[2] و به ترتیب برای اطلاعات به دست آمده بر اساس دیدگاه بدبینانه و خوش­بینانه پیشنهاد می­گردد. اگر اطلاعات در مورد شاخص ارائه شده باشد، آنگاه یا اطلاعات در سطح استاندارد می باشد یعنی اندازه حداقل قابل قبول برای شاخص مربوطه را اظهار می­کند و یا وزن شاخص را اظهار می­کند که ممکن می باشد با داده­های برخوردار از مقیاس ترتیبی یا اصلی اندازه­گیری شده باشد. در هر یک از حالات اظهار شده متدهایی نیز ارائه شده می باشد (هاوانگ ویون،1981).تکنیک­های چندشاخصه از دیدگاه دیگری نیز قابل مطالعه و ارزیابی هستند و آن رویکرد فنون مختلف تصمیم­گیری چندشاخصه در پروسه کردن اطلاعات ارزیابی استراتژی­ها بر مبنای شاخص­های ارائه شده توسط تصمیم­گیرنده می باشد. در این راستا مدل­های چندشاخصه به دو دسته مدل­های جبرانی[3]و غیر جبرانی[4] تقسیم می­شوند.

2-4-4-1-مدل­های جبرانی

آن دسته از مدل های MADM را شامل می شوند که در آنها تبادل بین شاخص ها انجام می شود. بدین معنی که تغییر در یک شاخص توسط تغییری مخالف ( در جهت عکس) در شاخص های دیگر جبران می گردد.

این مدل شامل روش هایی زیرا میانگین وزنی ساده، TOPSIS، SAW، ELECTRE، تخصیص خطی، AHP و غیره می­گردد (آذر و رجب زاده, 1389). در این پژوهش نیز از روش VIKOR و DEMATEL و ANP و DANP بهره گیری شده که زیر مجموعه مدل های جبرانی می باشد.

2-4-4-2- مدل­های غیرجبرانی

مدل­های غیرجبرانی مدل­هایی هستند که در آن‌ها مبادله در بین شاخص­ها مجاز نیست، یعنی مثلاً نقطه ضعف موجود در یک شاخص توسط مزیت موجود از شاخص دیگر جبران نمی­گردد. پس هر شاخص در این روش­ها به تنهایی مطرح بوده و مقایسات بر اساس شاخص به شاخص انجام می­گیرد. مزیت روش­های متعلق به این مدل نیز سادگی آن‌ها می باشد که با رفتار تصمیم­گیرنده و محدود بودن اطلاعات او مطابقت دارد. در بعضی از این روش­ها ممکن می باشد نیازی به کسب اطلاعات از تصمیم­گیرنده نباشد ( اصغرپور, 1389).

روش های غیر جبرانی شامل روش تسلط، لکسیکوگراف، حذف، ماکسی مین، ماکسی ماکس، رضایت بخش خاص و رضایت بخش عام می باشد(آذر و رجب زاده, 1389).

[1] Maximin

[2] Maximax

[3] Compensatory

[4] Non compensatory

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. شناسایی عوامل ریسک زنجیره تأمین در بخش صنعت لوازم‌خانگی استان تهران
  2. رتبه‌بندی عوامل ریسک در صنعت لوازم‌خانگی استان تهران
  3. رتبه‌بندی شرکت­های تولیدکننده لوازم‌خانگی استان تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با بهره گیری از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره  با فرمت ورد