عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع عدالت سازمانی

سه نوع عدالت سازمانی هست، عدالت توزیعی تصریح به عدالت درک شده از نتایج دارد، عدالت رویه­ای تصریح به عدالت درک شده از وسیله مورد بهره گیری برای تعیین این نتایج، و عدالت مراوده­ای(تعاملی) تصریح به انصاف رفتار فردی دارد. پس عدالت توزیعی مربوط به اهداف می باشد، و عدالت رویه­ای مربوط به” وسیله می باشد”(نادیری و تنووا،2010: 34). که در ادامه به تشریح هر یک پرداخته می گردد:

 

2-1-2-3-1)عدالت توزیعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عدالت توزیعی اولین مفهومی بود که توسط روان شناسان اجتماعی مطالعه گردید(سلیمی و پورعزت،1389: 134) .این نوع از عدالت به عادلانه بودن پیامدها و نتایجی تصریح دارد که کارکنان دریافت می­کنند. عدالت توزیعی ریشه در نظریه برابری آدامز (1965) دارد. این نظریه به نحوه­ی پاسخ­دهی افراد نسبت به مداخله­ها و رفتارهای ناعادلانه مدیران و سرپرستان در توزیع امکانات و پاداش­ها در سازمان­ها توجه دارد (محمودآبادی و همکاران ،1391: 75). بایستی توجه داشت که عدالت توزیعی فقط محدود به عادلانه بودن پرداخت­ها نمی­گردد، بلکه مجموعه گسترده­ای از پیامدهای سازمانی ، از قبیل ارتقاها، پادا­ش­ها، تنبیه­ها، برنامه­های کاری، مزایا و ارزیابی­های عملکرد را در بر می­گیرد(امیرخانی و پورعزت،1387 : 23).

بسیاری از پژوهش­های عدالت سازمانی که بر نحو­ه توزیع پرداخت­ها و یا پاداش­های مرتبط با کار تمرکز داشته ، از نظریه برابری منتج شده­اند. نظریه برابری یک مدل انگیزشی می باشد که کوشش افراد را برای دستیابی به عدالت وانصاف در مبادله­های اجتماعی و روابط بده وبستانی تشریح می­کند. در نظریه برابری براساس نظریه عدم تجانس شناختی ادعا می­گردد که افراد برای حفظ سازگاری میان باورهای شناختی و رفتارهایشان برانگیخته می شوند و ادراک ناسازگاری میان باورها و رفتارها موجد عدم تجانس شناختی یا ناآرامی روان شناختی می باشد که به نوبه­ی خود سبب اقدام اصلاحی می­گردد. دو جزء عمده در مبادله میان کارمند و کارفرما آورده­ها و دریافت­هاست.

در نظریه برابری، می­توان هفت راهبرد اساسی را برای برقراری برابری توجه کرد:

  1. تغییر نتایج یا پاداش­های دریافتی فرد؛
  2. تغییر آورده­های فرد؛
  3. تغییر نتایج یا دریافتی­های فرد مورد مقایسه؛
  4. تغییر آورده­ها یا ورودی­های فرد مورد مقایسه؛
  5. تغییر فرد مورد مقایسه؛
  6. توجیه نابرابری؛
  7. ترک وضعیت سازمانی(سلیمی و پورعزت،1389: 135).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

مطالعه تأثیر دو عامل عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی

اهداف فرعی پژوهش

1- تعیین تأثیر هر یک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت­های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

2-تعیین تأثیر هر یک از ابعاد فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت­های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

3-اولویت­بندی هر یک از ابعاد عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس  با فرمت ورد