عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

عناصر کلیدی تعریف این رفتار عبارت­اند از:

 1. گونه­ای از رفتارها که از آن چیزی که به گونه رسمی توسط سازمان تعریف می­گردد، فراتر می­رود.
 2. یک گونه از رفتارهای غیرمشخص.
 3. رفتارهایی که به گونه مشخص پاداش داده نمی­گردد و به وسیله ساختارهای رسمی سازمان شناسایی نمی­گردد.
 4. رفتارهایی که برای عملکرد، اثربخشی و موفقیت عملیات سازمان مهم هستند(طبرسا و رامین مهر،1389: 106).

 

2-1-1-2) انواع رفتار شهروندی سازمانی

گراهام[1] معتقد می باشد رفتار شهروندی به سه نوع مختلف خود را نشان می­دهد که شامل اطاعت سازمانی، وفاداری سازمانی و مشارکت سازمانی می­گردد که هر یک به اختصار تبیین داده می­گردد:

اطاعت سازمانی : این واژه توصیف کننده رفتارهایی می باشد که ضرورت و مطلوبیتشان شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقرّرات پذیرفته شده می باشد. شاخص­های اطاعت سازمانی رفتارهایی نظیر تکریم به قوانین سازمانی، انجام وظایف به گونه کامل و بجای آوردن مسؤولیت­ها با در نظر داشتن منابع سازمانی می­باشد.

وفاداری سازمانی : این وفاداری به سازمان، از وفاداری به خود، سایر افراد و بخش­های سازمانی متفاوت می باشد؛ و اظهار کننده اندازه فداکاری کارکنان در راه منافع سازمانی و طرفداری و دفاع از آن می باشد.

مشارکت سازمانی : این واژه با مشارکت فعال کارکنان در اداره امور سازمان معنی پیدا می­کند و به حضور درجلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی به مسائل جاری سازمان تصریح می­کند (رامین مهر و همکاران ، 1388: 70).مشارکت سازمانی خود شامل سه بخش می­باشد:

 • مشارکت سیاسی:شامل مشارکت­های غیر جدال آمیز و غیر مجادله­ای با دیگران می باشد.مانند حضور مؤثر در جلسات سازمان،به اشتراک گذاشتن ایده­ها و نقطه نظرات برای بهبود سازمان.
 • مشارکت حمایتی:شامل کوشش برای ایجاد تغییرات سازمانی درونی که ممکن می باشد با جدال و مباحثه با دیگران نیز همراه باشد.مانند”ترغیب و تشویق مدیریت به مقصود حفظ مهارت­ها و دانش جاری سازمان”و یا”بهره گیری از داوری­های حرفه­ای و تخصصی برای ارزیابی اقداماتی که برای سازمان مفید و یا مضر می­باشد.
 • مشارکت وظیفه­ای:مقصود ارائه رفتارهایی می باشد که بیشتر جنبه فردی داشته اما باعث انتفاع سازمان می­گردد.مانند”داوطلب شدن برای اضافه کاری در صورت نیاز”و یا”عدم تمایل برای دریافت آموزش­های اضافی در سازمان به مقصود بهبود عملکرد(صحرانورد و محمدی،1390: 20).

بعضیاز زمینه هایی را کهرفتارشهروندیسازمانیبه موفقیتسازمانیکمکمی­کند، می­توان باتوجه به این مطالعات در قالب موارد ذیلاختصار نمود:

 1. افزایشبهره­وریمدیریتوکارکنان؛
 2. آزادکردنمنابعسازمانیکهمی­توانندبرایمقاصدمولدتریموردبهره گیریقرارگیرند؛
 3. کاهشنیازبهاختصاصمنابعکمیاببهوظایفیکهصرفاًجنبهنگهدارندگیدارد؛
 4. کمکبهفعالیتهایمتناسبکنندگیهمدردرونوهمبین گروه­های کاری

[1] .Graham

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

مطالعه تأثیر دو عامل عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی

اهداف فرعی پژوهش

1- تعیین تأثیر هر یک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت­های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

2-تعیین تأثیر هر یک از ابعاد فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت­های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

3-اولویت­بندی هر یک از ابعاد عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس  با فرمت ورد