عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با بهره گیری از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه پژوهش

در این بخش به مطالعه پیشینه موضوع ارزیابی ریسک زنجیره تامین در پژوهش های داخلی و خارجی تصریح شده می باشد:

2-5-1- پیشینه ارزیابی ریسک زنجیره تامین

پیشینه ارزیابی ریسک زنجیره تامین در پژوهش ها نیز به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم شده می باشد:

2-5-1-1- پیشینه داخلی

زند حسامی و ساوجی (1391)، به شناسایی  مدیریت ریسک در مدیریت زنجیره تأمین پرداخته‌اند و در این پژوهش از روش DEMATEL بهره گیری کرده‌اند . لیست ریسک های مورد مطالعه شامل محیطی، منابع مالی، استراتژی، منابع انسانی، تجهیزات و تکنولوژی و فناوری اطلاعات بوده می باشد.  در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که عوامل محیطی (قوانین و سیاست‌های دولتی) به عنوان اثر گذارترین عامل در ایجاد ریسک در زنجیره تأمین به شمار می رود.

نصراللهی و شیرویه زاد (1391)، پژوهشی با عنوان ارزیابی ریسک های زنجیره تامین با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها در جامعه آماری صنعت تولید لوازم خانگی انجام دادند که در آن چهارچوب دیگری را در زمینه ارزیابی ریسک زنجیره تامین ارائه کردند. در این مقاله آغاز ریسک های زنجیره تامین از لحاظ اهمیت آنها در زنجیره تامین انجام می گردد و در قسمت بعد با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده ها ریسک های موجود  اولویت بندی شده می باشد.

میر فخرالدینی و همکاران (1390)،  با بهره گیری از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی ، الکتر، تاپسیس و تاکسونومی و در نهایت با بهره گیری از روش میانگین به رتبه بندی ریسک زنجیره تأمین در حوزه فناوری اطلاعات شرکت­های کوچک و متوسط پرداختند و در نهایت از ضریب همبستگی پیرسون برای تشخیص همگرایی رتبه‌ها بهره گیری کردند. ریسک هایی که در مدل مفهومی این پژوهش به آنها تصریح گردید به ترتیب شامل رخدادهای بیرونی و غیرقابل کنترل، حوادث طبیعی، اقدامات دولتی، بازار تامین، ماهیت کالا یا مواد اولیه، سازمان تامین کننده، تغییرات شدید مد در بازار محصول، قبول یا پذیرش محصول جدید، طول عمر کوتاه محصول نهایی، هجوم یا لغو ناگهانی سفارش مشتریان، افزایش هزینه های ایجاد زیرساخت مناسب جهت تبادل اطلاعات، عدم انطباق و یکپارچگی سیستم های طرف های تجاری، وجود رویه های ضعیف کسب و کار سازمان های زنجیره تامین، انتخاب بازار الکترونیکی مناسب برای فعالیت، انکار انجام تراکنش که در نتیجه عدم وجود سیستم منتسب تایید به وجود می آید، امنیت اطلاعات، قابلیت استناد و اتکا به اطلاعات، عدم صداقت در روابط بین سازمانی، اندازه اشتراک گذاری اطلاعات، پایبندی طرف های تجاری به تعهد و توانایی انجام آن و سوء بهره گیری طرف های تجاری از اعتماد سازمان؛  که در نهایت حوادث طبیعی به عنوان مهم‌ترین ریسک شناسایی گردید.

مظاهری و همکاران(1390)، با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به شناسایی و اولویت بندی ریسک­های زنجیره تأمین در سازمان‌های تولیدی دولتی و خصوصی استان تهران را مورد مطالعه قرار دادند . لیست ریسک های مورد مطالعه شامل ریسک مشتری، ریسک تولید کننده، ریسک توزیع کننده و ریسک تامین کننده بوده اند. در نهایت این نتیجه استنباط شده که بیشترین ریسک از جانب مشتری شکل می‌گیرد.

ابراهیم نژاد و همکاران ( 1386) در پژوهشی با عنوان شناسایی و تحلیل ریسک های زنجیره تامین در چهارچوب تصمیم گیری چند معیاره فازی و با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی به ارائه قالبی برای مدیریت ریسک زنجیره تامین اقدام کردند. در بخش اول این پژوهش، پس از برشماری تعاریف و مفاهیم اولیه ریسک، گام های اساسی فرآیند مدیریت ریسک تشریح می گردد. در بخش بعدی ضرورت به کارگیری تئوری مجموعه های فازی در فرآیند مدیریت ریسک از یک سو و از سوی دیگر تصمیم گیری چند معیاره به عنوان ابزاری توانمند در تحلیل ریسکها ارائه می گردد. در بخش سوم مدل کاربردی به مقصود تحلیل ریسکها در شرایط عدم قطعیت و ابهام اظهار گردیده و در انتها ساختار سلسله مراتبی از ریسکهای هر یک از اعضای زنجیره تامین ارائه و براساس مدل پیشنهادی، مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد. ریسک های مورد مطالعه شامل ریسک های مشترک بین اعضای زنجیره، ریسک مشتری، ریسک های تولید کننده، ریسک های توزیع کننده و ریسک های تامین کننده لیست ریسک های مورد مطالعه بوده که در نهایت ریسک تامین کننده

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. شناسایی عوامل ریسک زنجیره تأمین در بخش صنعت لوازم‌خانگی استان تهران
  2. رتبه‌بندی عوامل ریسک در صنعت لوازم‌خانگی استان تهران
  3. رتبه‌بندی شرکت­های تولیدکننده لوازم‌خانگی استان تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با بهره گیری از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره  با فرمت ورد