عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1 هدف اصلی

تعیین تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان.

2-3-1 اهداف فرعی

 1. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.
 2. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر ایثار کارکنان.
 3. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.
 4. تعیین تأثیر مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.
 5. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر وقف کارکنان.
 6. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 7. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.

 

5-1 مدل مفهومی

 

مدل مفهومی پژوهش نشان دهنده روابط بین متغیرها می باشد . در این پژوهش دو بعد مسئولیت اجتماعی  به عنوان متغیر مستقل ، و سه بعد متغیر اشتیاق شغلی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می شوند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

تعیین تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان.

2-3-1 اهداف فرعی

 1. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.
 2. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر ایثار کارکنان.
 3. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.
 4. تعیین تأثیر مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.
 5. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر وقف کارکنان.

6. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان  با فرمت ورد