شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه

قسمتی از متن پایان نامه :

معاملات سلف:

طبق ماده چهارده فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا معامله سلف عبارتست از پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین  به موجب همین آئین نامه بانک ها  می توانند به مقصود ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی منحصرا بنا به در خواست اینگونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها نمایند.

(2-9-7-1)- شرایط محصولات پیش خرید (سلف):

محصولات تولیدی موضوع معاملات سلف بایستی شرایط ذیل را دارا باشند:

– کالای موضوع معاملات سلف بایستی از کیفیت مناسب و مطلوب و همچنین بازار فروش خوبی برخور دار باشد.

– کالای موضوع معامله سلف بایستی هنگام تحویل سهل البیع بوده و فاسد شدنی نباشد. (همان ماخذ،ص131)

(2-9-8)- جعاله:

عبارت می باشد از التزام شخص به پرداخت اجرت معلوم پیش روی عملی، و دو نوع خاص وعام تقسیم می گردد. و اگر عامل (انجام دهنده اقدام )شخصی معین باشد. آن را جعله خاص و اگر کلی و غیر معین باشد، مثل اینکه جاعل بگوید هرکس فلان کاررا برای من انجام دهد این قدر اجرت می دهم آن را جعاله عام می گویند.

در قرارداد جعاله کسی را که ملزم به پرداخت اجرت جعل می گردد. جاعل وکسی که انجام عملی را به

عهده می گیرد عامل می گویند. در مواردی که بانک به عنوان عامل انجام عملی را متقبل می گردد می توان در قرار داد جعاله دیگری را انجام یا بخشی از اقدام را به عامل دیگری واگذار نماید. (احمدی ، صفرزاده،1389 ، ص104)

(2-9-9)- مزارعه:

مزارعه یکی از عقـود شرعی می باشد، که به موجب آن یکی از طرفیـن زمینی را برای مدت معین به طرف دیگر واگذار می کند، تا در آن زراعت کند. محصـول را به نسبتی که توافق شده می باشد. بین خود تقسیم کنند، طرف اول را نزارع و طرف دوم را زارع یا عامل گویند.

مزارع می تواند یکی از شیوه های مجاز برای رفع نیازهای سرمایه ای کوتاه مدت و بلند مدت در بخش کشاورزی باشد. کاربرد صحیح و اصولی این سـاز وکار شرعی می تواند، یکی از شـیوه های مجاز برای رفـع نیازهای سرمایه ای کوتاه مدت و بلنـد مدت در بخش کشاورزی باشد، کاربرد صحیح و اصولی این ساز وکار شرعی می تواند، در افزایش بهره وری وتولید محصولات زارعی موثر باشد(احمدی ، صفرزاده، 1389، ص 101)

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف این پژوهش دستیابی وشناسایی عوامل درون سازمانی تاثیر گذار در ایجاد اقساط معوق  تسهیلات پرداختی به مشتریان بانک قوامین استان کرمانشاه می باشد.

اهداف جزئی:

1-  شناسایی اندازه تاثیر عدم کنترل ونظارت کافی بانکی در ایجاد اقساط معوق.

2- شناسایی اندازه تاثیر عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر در ایجاد اقساط معوق.

3- شناسایی اندازه تاثیر نرخ بالای تسهیلات پرداختی در ایجاد اقساط معوق.

که باشناخت این عوامل بانک می تواند مطالبات معوق را کنترل نماید و بستر لازم را برای افزایش نقدینگی بمنظور ارائه خدمات بیشتر به متقاضیان را فراهم نماید.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه  با فرمت ورد