عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

عدالت سازمانی

عدالت والاترین ارزش انسانی و گوهری گران­بها در راه تحقق حقوق بشر می باشد.آرمان اصلی بشر­ها رسیدن به عدالت می باشد.افلاطون می­گوید عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیز در جای خودش.ارسطو عدالت را به دو دسته عام و خاص تقسیم کرده می باشد.عدالت عام همه فضیلت­ها را در بر می­گیرد و عدالت خاص یعنی این­که حق هر کسی را به شایستگی بدهند. همچنین عدالت سازمانی را می­توان به این شکل تعریف نمود:مطالعه برابری در کار(سام­بند و زینگویی،1389: 34).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-2-1)تعریف عدالت سازمانی

عدالت سازمانی اصطلاحی می باشد که برای توصیف تأثیر عدالت که به گونه مستقیم با جایگاه های شغلی ارتباط دارد ،به کار می­رود (نعامی و شکرکن،1385: 80). عامل عدالت با سه عامل زیر تعریف می­گردد که جملگی به نحوه برخورد عادلانه سازمان با اقشار مختلف و پرهیز از تبعیض دلالت دارند:

  • برابری:پرداخت حقوق و مزایای مناسب و عادلانه و نیز نگاه یکسان به عموم کارکنان به عنوان عضوی از سازمان
  • بی­طرفی:بی­طرفی در تصمیم­های مربوط به گزینش و ارتقای کارکنان
  • عدم تبعیض:اجتناب از هرگونه تبعیض و اعطای حق استیناف به کارکنان،یعنی حق تجدید نظرخواهی در تصمیم­ها(فانی و همکاران ،1392: 137).

 

 

 

 

 

2-1-2-2)تاریخچه عدالت سازمانی

در آغاز صاحب نظرانی زیرا آدامز و هومان[1] تئوری” عدالت اجتماعی” را مطرح کردند . آن­ها اظهار کردند که مبادلات اجتماعی که افراد دریافت می­کنند بایستی عادلانه باشد . پس از آن محققان برابری ادراک شده از تصمیمات تخصیص منابع مثل سطح پرداختی به شخص و تخصیص بودجه به یک بخش را مورد توجه قرار دادند.­محققان بعدی نشان دادند که افراد یک حد معینی از نابرابری را می­پذیرند)رامین­مهر و همکاران،1388: 72(.سنجش عدالت سازمانی نیز توسط نیهوف و مورمن(1993) توسعه داده گردید(ازگی[2]،2011: 59).

در ادبیات سازمان و مدیریت، واژه عدالت سازمانی آغاز به وسیله گرینبرگ(1987) بکار گرفته گردید. به نظر گرینبرگ، عدالت سازمانی با ادراک کارکنان از انصاف کاری در سازمان مرتبط می باشد(محمودآبادی، رضایی و گرگانی فیروزجاه،1391: 74).

[1] . Adams& Homa

[2] . Ezgi

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

مطالعه تأثیر دو عامل عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی

اهداف فرعی پژوهش

1- تعیین تأثیر هر یک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت­های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

2-تعیین تأثیر هر یک از ابعاد فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت­های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

3-اولویت­بندی هر یک از ابعاد عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس  با فرمت ورد