عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش انجام پژوهش

مهم‌ترین ویژگی یک مطالعه و مطالعه علمی، روش پژوهش آن می باشد و روش پژوهش عبارت می باشد از نحوه گردآوری و تجزیه و تحلیل و پردازش داده‌ها(بازرگان،1381،ص179). پژوهش حاضراز نظر هدف، کاربردی[1]، از نظر جنبه ماهیت و گردآوری داده‌ها و اطلاعات و روش تجزیه وتحلیل یک پژوهش توصیفی[2]– پیمایشی[3] می باشد.

پژوهش توصیفی، شامل مجموعه روش‌هایی می باشد که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد مطالعه می باشد(کاکاوند،39، ص1383).

روش پیمایشی، نوعی مطالعه منظم می باشد که اکثراً با بهره گیری از پرسشنامه یا مصاحبه در جمع‌آوری اطلاعاتی به مقصود توصیف و تبیین عقاید و توجه ها و رفتار گروه‌های نمونه از مردم بکار گرفته می گردد (سام آور، 1377، ص24).

از این جهت کاربردی می باشد که در بانک ملی استان سمنان انجام و مورد بهره گیری آن ها قرار می گیرد و راهکارهای مناسب برای همسویی استراتژیک این سازمان ارائه می‌دهد.

3-3 – جامعه آماری

مقصود از جامعه آماری کلیه اعضای حقیقی یا فرضی یا دسته‌ای از افراد، وقایع واشیاء می‌باشد که نمونه از بین آنها انتخاب می­گردد و نتیجه پژوهش به آنها تعمیم داده می­گردد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان،سرپرستان و کارمندان بانک ملی استان سمنان می‌باشند. با مطالعه آمار موجود در اداره امور شعب بانک ملی استان سمنان، تعداد پرسنل بانک 500 نفر برآورد گردید که از این تعداد 400 نفر با مبحث فناوری اطلاعات درگیر هستند و جامعه آماری  ما را در این پژوهش تشکیل می‌دهند.

 1. Applied Research
 2. Descriptive Research
 3. Survive Research

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • مطالعه وضعیت استراتژی های کسب و کار سازمان
 • مطالعه وضعیت زیر ساخت های سازمان
 • مطالعه استراتژی های فناوری اطلاعات سازمان
 • مطالعه وضعیت زیر ساخت های فناوری اطلاعات
 • مطالعه تناسب میان استراتژی های کسب و کار با زیر ساخت های سازمان
 • مطالعه تناسب میان استراتژی های فناوری اطلاعات با زیر ساخت های فناوری اطلاعات
 • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات
 • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی استان سمنان  با فرمت ورد