عنوان کامل پایان نامه :

 رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی  بر اساس عملکرد با بهره گیری از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی استان کرمان

قسمتی از متن پایان نامه :

2شاخص بهره وری  کل عوامل تولید

بهره وری  کل عوامل تولید (TFP) که بیانگر برآیند بهره وری  کار و سرمایه در اقتصاد می باشد، عملکرد اقتصاد را در زمینه بهره گیری کارآمد از منابع نشان می‌دهد.. گفتنی می باشد، افزایش سهم رشد بهره وری  در تأمین رشد اقتصادی باعث افزایش قابلیت بهره گیری از ظرفیت‌های موجود اقتصاد می گردد و به معنای ارتقای کارایی بهره گیری از منابع می باشد.

محیط های تولید جدید، همواره با تغییرات و تحولات مداوم همراه بوده و بازار فروش شرکت ها به سرعت رقابتی می گردد. فعالیت در این چنین محیط هایی، نیازمند ایجاد مزیت های رقابتی عمده می باشد. لذا بهره گیری بهینه از منابع موجود و تبدیل آنها به دارایی های رقابتی، الزامی برای فعالیت در این چنین محیط هایی می باشد. رشد بهره وری ضرورت هر شرکت و بنگاه اقتصادی تلقی شده و موجبات بهبود وضعیت اقتصادی، پژوهش و توسعه و دیگر فعالیت های آتی شرکت را فراهم می آورد.

رشد بهره وری، افزایش درامد را به دنبال خواهد داشت که به نوبه خود باعث پیامدهای پیش گفته خواهد گردید. با درک لزوم پرداختن به بحث بهره وری، ارزیابی و تحلیل بهره وری و فعالیت های مربوط به شاخص های بهره وری، به ضرورت ستاده های حاصل از یک فرایند به نهاده های آن فرایند ارائه گردید. سپس نسبت های بهره وری کلی و جزئی معرفی شدند. نسبت بهره وری کل یک واحد تولیدی، به صورت نسبت ارزش کل ستاده های حاصله به ارزش کل نهاده های مصرفی تعریف می گردد. همچنین، نسبت های بهره وری جزئی به صورت نسبت ارزش کل ستاده ها به ارزش هر یک از نهاده ها تعریف شده اند. از آنجا که تعریف های اولیه بهره وری، دارای نارسایی هایی بودند، تعاریف دقیق مبتنی بر نظریه “توابع تولید در بهره وری” مطرح گردید و شاخص  بهره وری کل عوامل تولید(TFP[1]) تعریف شده می باشد. بعد از آن، مطالعات خرد و کلان گسترده ای در سطح بنگاه های اقتصادی صنایع مختلف و کشورهای مختلف انجام پذیرفت که همگی براساس شاخص مزبور استوار بودند. از این رو، با بهره گیری از معیار بهره وری ، اندازه گیری تغییر در بهره وری، به سادگی میسر شده و به تدریج بهره گیری از شاخص های سنتی به فراموشی سپرده گردید.

تعریف دقیق بهره وری کل عوامل تولید براساس تغییری در ستاده که از طریق نهاده قابل تبیین نباشد استوار می باشد ) دایورت [2]۱۹۷۱(.

همچنین،شاخص بهره وری منعکس کننده کارایی و اثربخشی عوامل تولید، سرمایه و نیروی کار که با هم برای تولید کالا و خدمات مورد بهره گیری قرار می گیرند، می باشد. TFP شامل تمامی اثراتی می گردد که توسعه کیفی را ایجاد کرده و باعث می شوند ستاده ها افزایش یابند بدون آنکه نهاده ها اضافه شوند . به گونه اختصار، TFP شامل بهره گیری هوشمندانه تر و بهتر از منابع در دسترس می باشد.  (موبتا[3])

[1] T otal Productivity Factor

[2] Diewert

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] Mabota etal, 2003

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این پژوهش با در نظر داشتن اهمیت کسب اطلاعات بازاریابی به سوالات زیر پاسخ داده می گردد:

  • آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر بهره وری واحد های مستقر در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟
  • آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر عامل ظرفیت واحد های مستقر در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟
  • آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر رشد فروش واحد های مستقر در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟
  • رتبه بندی روش های کسب اطلاعات بازاریابی در شهرک های صنعتی استان کرمان بر اساس بهره وری ، عامل ظرفیت و رشد فروش چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی  بر اساس عملکرد با بهره گیری از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی استان کرمان  با فرمت ورد