عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

قسمتی از متن پایان نامه :

2  مدل هرمی مسئولیت اجتماعی شرکت (1991)

مدل مسئولیت اجتماعی کرول مدل پیشرو در میان روشنفکران جامعه شناسی و کسب و کار می باشد. در این مدل دامنه وسیعی از انتظارات جامعه از مسئولیت های شرکت در بر گرفته می گردد که سازمان ها بایستی آن ها را رعایت کنند.

در این مدل هرمی چهار نوع مسئولیت مسئولیت اجتماعی شرکت را می سازند که شامل مسئولیت های اقتصادی (ایجاد سود)، قانونی (رعایت قوانین محلی، مرکزی و بین المللی)، اخلاقی (رعایت سایر انتظارات اجتماعی حتی آن هایی که در قانون ذکر نشده می باشد، و بشر دوستانه ( شهروند حقوقی خوب بودن) می باشد. (گوا[1]، 2008) . هدف از بهره گیری از هرم برای به تصویر کشیدن مسئولیت های اجتماعی این می باشد که نشان داده گردد مسئولیت اجتماعی شرکت از اجزای مجزایی تشکیل شده می باشد که زمانی که با همدیگر باشند تشکیل یک کل واحد را میدهند. (هما گوا[2]، 2008)

در این مدل اهمیت هر مسئولیت در طول سلسله مراتب کاهش می یابد. در نتیجه،  مسئولیت اقتصادی، اصلی ترین مسئولیت می باشد و سایر مسئولیت ها به رعایت این مسئوایت بستگی دارد. (همان منبع). مسئولیت قانونی و در واقع عامل کردن در چهرچوب قانون دومین اهمیت در مدل هرمی مسئولیت اجتماعی را دارد. بعدی مسئولیت اخلاقی می باشد که شامل اعمالی میشود که توسط جامعه تقاضا می گردد. . آخرین از لحاظ اهمیت که در بالای هرم قرار دارد مسئولیت بشر دوستانه می باشد که ماهیتاً به دید  بستگی دارد. (گوا[3]، 2008).

گوا بحث می کند که در این مدل به جای اینکه اهداف سازمان تعالی یابد، فقط حد  و حدودی برای آن در نظر گرفته شده می باشد. در نتیجه بر اساس این مدل کسب و کار کوشش می کند تا رفتار رضایت بخش داشته باشد به جای آنکه کوشش کند تا به نهایت اهداف و تعالی دست یابد. همچنین درنظرگرفتن مسئولیت اجتماعی شرکت با دامنه های مجزا، منجر به تعریف محدود آن با مسئولیت های جدا ازهم می گردد. کرول تصریح می کند که این مدل نشان می دهد که کسب و کار نمی تواند تنها سودده یا تنها اخلاقی باشد بلکه بایستی این دو را همزمان با هم پیاده کند. این چهارچوب هرمی نشان روابط متقابل مسئولیت های مجزا را اظهار نمی کند و تأثیر آن ها روی هم نشان نمی دهد.

[1] Geva

[2] Geva

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

تعیین تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-1 اهداف فرعی

  1. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.
  2. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر ایثار کارکنان.
  3. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.
  4. تعیین تأثیر مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.
  5. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر وقف کارکنان.

6. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه