متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

استراتژی فناوری اطلاعات

ناحیه بالا در سمت راست، استراتژی فناوری اطلاعات ، مکمل استراتژی کسب و کار می باشد که شامل دامنه فناوری ، مزیت های سیستمی[1] و راهبری فناوری اطلاعات می باشد:

 • دامنه فناوری مانند دامنه کسب و کار بر فناوری و کاربردهای کلیدی از آن تمرکز دارد که در امور کسب و کار مهم تر بوده و یا بایستی به کار گرفته شوند. تمرکز این المان بر اینکه چه فناوری اطلاعاتی خاصی برای دستیابی به عوامل حیاتی موفقیت نیاز می باشد و همچنین در رقابت از چه چیزی بهره گیری می گردد، می باشد.
 • مزیت های سیستمی شامل اطلاعاتی در مورد مشتریان و خریداران شرکت(پایگاه های داده محصول/ مشتری)، قابلیت دسترسی ، قابلیت اعتماد و دیگر شاخص های مهم و نقاط قوت فناوری اطلاعات می باشد.
 • راهبری فناوری اطلاعات در بسیاری از موارد مشابه راهبری امور کسب و کار می باشد. خصوصا ، بر تصمیم به ساخت یا خرید ، اولویت دهی برنامه های کاربردی و امکان ارتباط ها و مشارکت با منابع خارجی در زمینه فناوری تمرکز دارد.

2-4-7-4- زیر ساخت های فناوری اطلاعات

چهارمین و آخرین ناحیه ،زیر ساخت های فناوری اطلاعات می باشد. مولفه های این قسمت شامل ساختار فناوری اطلاعات ، فرآیندها و مهارت هاست:

 • ساختار فناوری اطلاعات متشکل از سخت افزار ، نرم افزار ، اطلاعات ، برنامه های کاربردی و برنامه های زیر ساختی ارتباطی می باشد که سازمان در دستیابی به استراتژی های تجاری و فناوری اطلاعات بهره گیری می کند.
 • فرآیندها بر توسعه شیوه های کاری فناوری اطلاعات خاص و بر چگونگی پیشروی آن ها تمرکز دارد. این فرآیند ها شامل توسعه کاربردی ، مدیریت سیستم ها[2]و چگونگی نگاهداری آن ها هستند.
 • مهارت های فناوری اطلاعات ، تجربه ، صلاحیت و ارزش های کارمندان فناوری اطلاعات را اظهار می کند. این مولفه شامل فرهنگ فناوری اطلاعات و معیارهای وابسته به آن ، حقوق های کارمندی و فرآیند آموزشی و استخدامی می باشد.

[1] . Systemic Competencies

[2] . System Management

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • مطالعه وضعیت استراتژی های کسب و کار سازمان
 • مطالعه وضعیت زیر ساخت های سازمان
 • مطالعه استراتژی های فناوری اطلاعات سازمان
 • مطالعه وضعیت زیر ساخت های فناوری اطلاعات
 • مطالعه تناسب میان استراتژی های کسب و کار با زیر ساخت های سازمان
 • مطالعه تناسب میان استراتژی های فناوری اطلاعات با زیر ساخت های فناوری اطلاعات
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات
 • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی استان سمنان  با فرمت ورد