عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

 • مطالعه وضعیت استراتژی های کسب و کار سازمان
 • مطالعه وضعیت زیر ساخت های سازمان
 • مطالعه استراتژی های فناوری اطلاعات سازمان
 • مطالعه وضعیت زیر ساخت های فناوری اطلاعات
 • مطالعه تناسب میان استراتژی های کسب و کار با زیر ساخت های سازمان
 • مطالعه تناسب میان استراتژی های فناوری اطلاعات با زیر ساخت های فناوری اطلاعات
 • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات
 • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات

1-6- سوالات پژوهش

 • آیا استراتژی های کسب و کار در سازمان به درستی تعریف شده می باشد؟
 • آیا زیرساخت های سازمانی در سازمان به درستی تعریف شده می باشد؟
 • آیا استراتژی های فناوری اطلاعات در سازمان به درستی تعریف شده می باشد؟
 • آیا زیر ساخت های فناوری اطلاعات در سازمان به درستی تعریف شده می باشد؟
 • آیا بین استراتژی های کسب و کار و زیر ساخت های سازمان تناسب هست؟
 • آیا بین استراتژی های فناوری اطلاعات و زیر ساخت های فناوری اطلاعات تناسب هست؟
 • آیا استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات یکپارچه هستند؟
 • آیا زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات یکپارچه هستند؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • مطالعه وضعیت استراتژی های کسب و کار سازمان
 • مطالعه وضعیت زیر ساخت های سازمان
 • مطالعه استراتژی های فناوری اطلاعات سازمان
 • مطالعه وضعیت زیر ساخت های فناوری اطلاعات
 • مطالعه تناسب میان استراتژی های کسب و کار با زیر ساخت های سازمان
 • مطالعه تناسب میان استراتژی های فناوری اطلاعات با زیر ساخت های فناوری اطلاعات
 • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات
 • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی استان سمنان  با فرمت ورد