عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار

قسمتی از متن پایان نامه :

– متغیرهای پژوهش

: قیمت  سهم در سال t

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

: نرخ هزینه حقوق صاحبان سهام

:جریان نقدی آزاد در تاریخ t

: سود تقسیمی در تاریخ t

: ارزش دفتری سهم در پایان سال مالی 1- t

: درآمد هر سهم در تاریخ t

:  درآمد هر سهم در تاریخ1- t

: خالص دارایی های عملیاتی در تاریخ t

: درآمد باقی مانده یا غیر عادی در تاریخ t

N : تعداد میانگین موزون سهم در طول دوره مالی

: نرخ رشد سود شرکت

نرخ رشد سود در سال t

 

1-1-8- تعریف عملیاتی متغیرها

NOA: خالص داراییهای عملیاتی، که از تفاوت داراییهای عملیاتی و بدهی های عملیاتی به دست می آید. داراییها و بدهی های عملیاتی آن دسته از داراییها و بدهی هایی هستند که در جریان عملیات اصلی شرکت مورد بهره گیری قرار می گیرند.

FCF : جریان نقدی آزاد، کلیه وجوه باقی مانده پس از محاسبه تاثیرات تغییرات مصارف سرمایه ای و سرمایه در گردش( تغییر در دارایی های عملیاتی) و همچنین تغییر در بدهی ها (بدهی های عملیاتی) به علاوه استهلاک که یک هزینه غیر نقدی می باشد، می باشد.

RI : درآمد باقی مانده که از کسر هزینه حقوق صاحبان سهام از سود خالص بدست می آید.

re : نرخ تنزیل یا هزینه حقوق صاحبان سهام به صورت زیر محاسبه می گردد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

از آنجا که تعیین قیمت عادلانه سهام مهمترین وظیفه بورس می باشد، به نحوی که طرفین معامله اطمینان حاصل کنند که از انجام معامله ضرری نمی بینند، در این راستا شناخت عوامل موثر بر قیمت سهم می تواند تأثیر عمده ای در تکامل و رشد معاملات سهام اعمال کند. (بختیاری، 1382)

در این پژوهش کوشش بر این بوده می باشد که برای شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 74 تا 84 ارتباط بعضی عوامل موثر بر قیمت سهام مانند جریان های نقدی آزاد مربوط به هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم و رشد درآمد های هر سهم با قیمت بازار مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با در نظر داشتن آن قیمت سال 85 جهت آزمون مورد پیش بینی قرار گیرد. در این راستا همبستگی بین این سه متغیر و قیمت بازار مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. پس از اثبات وجود همبستگی، با بهره گیری از خط رگرسیون ارتباط قیمت با متغیر مورد نظر اظهار گردیده می باشد. در انتها قیمت حاصل از این معادله خطی با قیمت واقعی بازار مورد مقایسه قرار گرفته می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار با فرمت ورد