عنوان کامل پایان نامه :

 رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی  بر اساس عملکرد با بهره گیری از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی استان کرمان

قسمتی از متن پایان نامه :

12جامعه و نمونه آماری:

جامعه آماری عبارت می باشد از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص(جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا، 1381).

شرکت شهرک های استان کرمان از سال 1363 فعالیت خود را شروع کرده می باشد .در استان کرمان 18 شهرک صنعتی و 4 ناحیه صنعتی هست که در هنگام انجام پروژه در سال 1388 ،264 واحد در کل استان فعال بودند.

بیشتر صنایع مستقر در شهرک های صنعتی استان صنایع کوچک و متوسط می باشند بر حسب دسته بندی تعداد کارکنان 93 % کوچک و 6.2%متوسط هستند.

1-13روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

در آغاز با بهره گیری از داده های شرکت شهرک های صنعتی با بهره گیری از نرم افزار Spss14  به مطالعه ارتباط بین بهره گیری کنندگان از سیستم اطلاعات بازاریابی و بهره وری کل عوامل تولید پرداخته خواهد گردید سپس از بین 3 شیوه کسب اطلاعات که به ترتیب عبارتند از :

1-کسب اطلاعات بازاریابی از طریق نهاد ها و سازمان های دولتی و رسمی

2- کسب اطلاعات بازاریابی از طریق بازار یاب ها  وفروشندگان نهایی

3- کسب اطلاعات بازاریابی از طریق نشریه های تخصصی

(Crawford, I.M. (1997a))

بر اساس 3 معیار بهره وری کل عوامل تولید ،رشد فروش و عامل ظرفیت و با بهره گیری از تکنیک AHP و نرم افزار Expert choice اقدام به رتبه بندی 3 شیوه خواهد گردید. وزن های لازم برای ماتریس AHP از طریق عدد های حاصل از همبستگی هر یک از راهکارها با سه شاخص بدست می آید.همچنین وزن های لازم برای مقایسه 3 شاخص نسبت به هم از همبستگی آنها با عملکرد واحد (که در پژوهش مرادخانی بریار 1389 انجام شده بهره گیری شده می باشد.) و تبدیل آن به اعداد 1 تا 9 بهره گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این پژوهش با در نظر داشتن اهمیت کسب اطلاعات بازاریابی به سوالات زیر پاسخ داده می گردد:

  • آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر بهره وری واحد های مستقر در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟
  • آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر عامل ظرفیت واحد های مستقر در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟
  • آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر رشد فروش واحد های مستقر در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟
  • رتبه بندی روش های کسب اطلاعات بازاریابی در شهرک های صنعتی استان کرمان بر اساس بهره وری ، عامل ظرفیت و رشد فروش چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی  بر اساس عملکرد با بهره گیری از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی استان کرمان  با فرمت ورد