عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

زیر سا خت های سازمان

1 -9-2-1-تعریف مفهومی

تمامی ابزارها و فرایند هایی که بستر لازم برای پیاده سازی و اجرای استراتژی های کسب و کار را  فراهم می کند و سازمان ها را قادر می سازد که به اهداف خود دست یابند. (استراسمن[1]1997،62)

1-9-2-2-تعریف عملیاتی

مقصود از زیر ساخت های سازمان در این پژوهش زیر ساخت های سازمان شامل ساختار اداری (ساختار اختیارات، مسولیت ها و قوانین در سازمان، تعداد سطوح مدیریت، چارت سازمانی و اندازه تمرکز تصمیم گیری و …) فرایند های اداری(که کسب و کار را پیش میبرند)و مهارتهای اداری که بر روی مدیریت منابع انسانی سازمان تاکید دارد(آموزش،ایجاد فرهنگ جمعی سازمانی، برون سپاری و..)، می باشد.

   1-9-3-استراتژی فناوری اطلاعات

1-9-3-1-تعریف مفهومی

مجموعه ای از چشم انداز ها، اهداف، خط مشی ها وبرنامه های صریح و ضمنی راجع به عرضه و تقاضای اطلاعات رسمی در یک سازمان با مجوز مدیریت سازمان می باشد که در راستای پشتیبانی از اهداف سازمان بهره گیری شده و سازمان را قادر می سازد خود را با محیط تنظیم کند. (ریبرز ،1997،37)

1-9-3-2-تعریف عملیاتی

مقصود از استراتژی فناوری اطلاعات در این پژوهش مطالعه سه مولفه ی دامنه فناوری (مانند دامنه   کسب و کار بر فناوری و کاربردهای کلیدی از آن تمرکز دارد که در امور کسب و کار مهم تر بوده و یا بایستی به کار گرفته شوند)، مزیت های سیستمی(اطلاعاتی در مورد مشتریان و خریداران شرکت (پایگاه های داده محصول/ مشتری)، قابلیت دسترسی، قابلیت اعتماد) و راهبری فناوری اطلاعات (تصمیم به ساخت یا خرید، اولویت دهی برنامه های کاربردی و امکان ارتباط ها و مشارکت با منابع خارجی در زمینه فناوری) می باشد.

[1] .Strassman

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • مطالعه وضعیت استراتژی های کسب و کار سازمان
  • مطالعه وضعیت زیر ساخت های سازمان
  • مطالعه استراتژی های فناوری اطلاعات سازمان
  • مطالعه وضعیت زیر ساخت های فناوری اطلاعات
  • مطالعه تناسب میان استراتژی های کسب و کار با زیر ساخت های سازمان
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه تناسب میان استراتژی های فناوری اطلاعات با زیر ساخت های فناوری اطلاعات
  • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات
  • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی استان سمنان  با فرمت ورد