شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل­های رفتار شهروندی سازمانی

با وجود توجه روز افزون به رفتارهای شهروندی سازمانی،یک توافق نظر در مورد ابعاد آن­ها وجود نداشته می باشد، بطوری که طبقه­بندی­های مختلفی برای رفتار شهروندی مطرح شده که در ادامه به بعضی از آن­ها تصریح می­گردد:

  • مدل وان دینه[1] و همکاران

یک طبقه­بندی از رفتارهای شهروندی سازمانی توسط وان­دینه و همکارانش در سال 1994 میلادی ارائه شده که سه نوع رفتار شهروندی سازمانی را معرفی کرده­اند که شامل:1-رفتار وفاداری؛2-رفتار اطاعت­پذیری؛3-رفتار مشارکتی می­باشد (طبرسا و میرزاده،1389: 118).

 

 

  • مدل فارح و همکاران

فارح و همکارانش در سال 1997 مؤلفه های رفتار شهروند سازمانی را با در نظر داشتن شرایط فرهنگی کشور چین در قالب موارد ذیل مورد مطالعه قرار دادند:

  1. آداب اجتماعی
  2. نوع دوستی
  3. وجدان کاری
  4. هماهنگی متقابل شخصی
  5. محافظت از منابع سازمانی(مقیمی،1385: 177).
  • مدل نت میر

طبقه­بندی دیگری نیز توسط نت میر(1997) ارائه شده که رفتارهای شهروندی سازمانی را در 4 طبقه به تبیین زیر دسته­بندی کرده می باشد:1- جوانمردی؛2-آداب اجتماعی؛3-وجدان کاری؛4-نوع دوستی (طبرسا و میرزاده،1389: 118).

  • مدلارگان

ارگان نیز رفتارهای شهروندی سازمانی را در پنج بعد به تبیین زیر شناسایی نمود که شامل:1-وجدان کاری؛2-نوع دوستی؛3-آداب اجتماعی؛4-جوانمردی؛5-نزاکت می­باشد. (طبرسا و میرزاده،1389: 119). شاید بتوان گفت که معتبرترین تقسیم­بندی ارائه شده درمورد مؤلفه­های رفتار شهروندی سازمانی توسط ارگان ارائه شده می باشد که در تحقیقات مختلف مورد بهره گیری قرار می­گیرد(مقیمی ،1384: 28).

[1] .Van Dyne

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

مطالعه تأثیر دو عامل عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی

اهداف فرعی پژوهش

1- تعیین تأثیر هر یک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت­های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

2-تعیین تأثیر هر یک از ابعاد فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت­های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

3-اولویت­بندی هر یک از ابعاد عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس  با فرمت ورد