عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

یکی از مهمترین جنبه‌های پژوهش علمی، روش پژوهش می باشد. بدون داشتن پژوهش و متدولوژی صحیح مرتبط، نتایج و تحلیل های مربوطه قابل تعمیم نخواهد بود. پایه هر علمی روش شناخت آن می باشد و اعتبار وارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی می باشد که در آن علم بکار می‌رود. بطور کلی، روش پژوهش مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر و نظام یافته برای مطالعه واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه‌حل می باشد. روش پژوهش وسیله این امر می باشد که چگونه یک گزاره پژوهش مورد تأیید قرار گرفته و یا رد می گردد (خاکی،1392،ص201) . در این فصل، روش پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری، ابزار جمع آوری اطلاعات، روایی و پایایی ابزار سنجش داده‌ها و روش آماری جهت تحلیل اطلاعات و یافته های پژوهش مورد بحث قرار می گیرد.

3-2 – روش انجام پژوهش

مهم‌ترین ویژگی یک مطالعه و مطالعه علمی، روش پژوهش آن می باشد و روش پژوهش عبارت می باشد از نحوه گردآوری و تجزیه و تحلیل و پردازش داده‌ها(بازرگان،1381،ص179). پژوهش حاضراز نظر هدف، کاربردی[1]، از نظر جنبه ماهیت و گردآوری داده‌ها و اطلاعات و روش تجزیه وتحلیل یک پژوهش توصیفی[2]– پیمایشی[3] می باشد.

 1. Applied Research
 2. Descriptive Research
 3. Survive Research

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • مطالعه وضعیت استراتژی های کسب و کار سازمان
 • مطالعه وضعیت زیر ساخت های سازمان
 • مطالعه استراتژی های فناوری اطلاعات سازمان
 • مطالعه وضعیت زیر ساخت های فناوری اطلاعات
 • مطالعه تناسب میان استراتژی های کسب و کار با زیر ساخت های سازمان
 • مطالعه تناسب میان استراتژی های فناوری اطلاعات با زیر ساخت های فناوری اطلاعات
 • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات
 • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی استان سمنان  با فرمت ورد